ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 LPA ส่วนกองการศึกษาฯ
 LPA กองช่าง
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
 การจัดทำฐานข้อมูลตลาด
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-13
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ระเบียบการใช้และรักษารถยนต์
 รวมระเบียบ การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านไพรขลา ม.1  doc120231102143855.pdf   01-11-2566  13  2
2   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านไพรขลา  doc120231102143554.pdf   01-11-2566  11  3
3   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไพรขลา  doc120231102152746.pdf   31-10-2566  14  1
4   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านโพนงาม ม.11  doc120231102145907.pdf   31-10-2566  11  1
5   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.11 บ้านโพนงาม  doc120231102145720.pdf   31-10-2566  12  1
6   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านไพรขลาน้อย ม.4  doc120231102145513.pdf   30-10-2566  13  1
7   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.4 บ้านไพรขลาน้อย  doc120231102145412.pdf   30-10-2566  15  1
8   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านโพนทัน ม.3  doc120231102144944.pdf   30-10-2566  11  0
9   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 บ้านโพนทัน  doc120231102144841.pdf   30-10-2566  12  1
10   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนงาม  doc120231102152621.pdf   18-10-2566  12  1
11   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโพนงาม  doc120231102152120.pdf   18-10-2566  3  1
12   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านไพรขลาน้อย  doc120231102151826.pdf   18-10-2566  5  1
13   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ไพรขลา  doc120230810143021.pdf   09-08-2566  43  3
14   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านไพรขลา  doc120230718142520.pdf   17-07-2566  77  3
15   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ไพรขลา  doc120230718142418.pdf   17-07-2566  76  1
16   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ไพรขลา  doc120230718143007.pdf   12-07-2566  77  5
17   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ม.7 บ้านม่วงสวรรค์  doc120230712140417.pdf   07-07-2566  122  2
18   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ม.10 บ้านโพนม่วง  doc120230713151213.pdf   30-06-2566  122  2
19   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ม.4 บ้านไพรขลาน้อย  doc120230629131501.pdf   26-06-2566  133  3
20   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.10 บ้านโพนม่วง  doc120230616143809.pdf   14-06-2566  185  1
21   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.10 บ้านโพนม่วง  doc120230616143718.pdf   14-06-2566  181  1
22   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.7 บ้านม่วงสวรรค์  doc120230616142210.pdf   14-06-2566  181  3
23   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.7 บ้านม่วงสวรรค์  doc120230616142006.pdf   14-06-2566  173  1
24   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ศพด.บ้านไพรขลา  doc120230616131915.pdf   14-06-2566  175  3
25   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 บ้านโพนม่วง  doc120230616143617.pdf   12-06-2566  186  1
26   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.7 บ้านม่วงสวรรค์  doc120230616141645.pdf   12-06-2566  180  1
27   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านไพรขลาน้อย ม.4  doc120230616135834.pdf   07-06-2566  168  1
28   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านไพรขลาน้อย ม.4  doc120230616135527.pdf   07-06-2566  162  1
29   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไพรขลาน้อย ม.4  doc120230616135323.pdf   06-06-2566  161  4
30   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ศพด.บ้านไพรขลา  doc120230616131351.pdf   02-06-2566  183  1
31   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ศพด.บ้านไพรขลา  doc120230616131214.pdf   02-06-2566  177  1
32   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ไพรขลา  doc120230531161924.pdf   29-05-2566  180  3
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านไพรขลา  doc120230321120834.pdf   16-03-2566  314  9
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านไพรขลา  doc120230321120727.pdf   16-03-2566  314  2
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนามแท่ง  doc120230321120636.pdf   16-03-2566  315  2
36   เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  doc120230321113630.pdf   14-03-2566  318  2
37   เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  doc120230321113603.pdf   14-03-2566  331  1
38   เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  doc120230321113242.pdf   14-03-2566  322  2
39   เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  doc120230321113157.pdf   10-03-2566  315  1
40   เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  doc120230321113133.pdf   10-03-2566  329  2
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนโพธิ์  doc120230314102156.pdf   03-03-2566  342  2
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  doc120230314101941.pdf   03-03-2566  320  1
43   เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนโพธิ์  doc120230303161230.pdf   10-02-2566  324  1
44   เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  doc120230303160936.pdf   10-02-2566  329  2
45   เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  doc120230303162533.pdf   23-01-2566  330  1
46   เผยแพร่ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านขาม  doc120230303162427.pdf   23-01-2566  360  1
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาไฟฟ้า  doc120221222111823.pdf   13-12-2565  520  7
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  doc120221206101526.pdf   30-11-2565  562  3
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  doc120221129105817.pdf   15-11-2565  591  1
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย สร.ถ.125-01 บ้านขามถึงบ้านโพนม่วง(แยกประปาหมู่ที่ 3บ้านโพนทัน)  doc120221129104945.pdf   15-11-2565  569  2
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายรอบทะเลสาบทุ่งกุลา  doc120221129104925.pdf   15-11-2565  570  0
52   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสรสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายรอบทะเลสาบทุ่งกุลา  doc120221110105155.pdf   25-10-2565  644  1
53   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสรสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย สร.ถ.125-01 บ้านขามถึงบ้านโพนม่วง(แยกประปาหมู่ที่ 3บ้านโพนทัน)  doc120221110104741.pdf   25-10-2565  629  6
54   เผยแพร่ราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศพด.โพนม่วง-ม่วงสวรรค์  doc120221111135150.pdf   20-10-2565  633  1
55   เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  doc120221111134907.pdf   19-10-2565  628  0
56   เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกภายในตำบลไพรขลา หมู่ที่ 1-12  doc120221129105414.pdf   28-09-2565  567  1
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  doc120220809072718.pdf   21-07-2565  762  3
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  doc120220809072510.pdf   21-07-2565  766  1
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  doc120220809072439.pdf   21-07-2565  771  2
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  doc120220809072403.pdf   21-07-2565  774  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.