ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
_______________________________________________________________________________________
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 

 เอกสารแนบ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี”

พันธกิจ ( MISSIONS)

. ทางต้องพัฒนา

การพัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะอาจดำเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะคำนึง ความสำคัญเร่งด่วน งบประมาณและประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นสำคัญ

. นาต้องมีน้ำ

การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆหมู่บ้าน เพื่อใช้ทำนาปีให้มีความเสี่ยงที่จะเสียหายเนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด โดยจะอาจดำเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะคำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วน งบประมาณและประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นสำคัญ

. คนต้องมีงาน

การส่งเสริมการมีงานมีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม การจัดหางบประมาณมาส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพทำนา กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพทุกกลุ่ม อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน แนวทางการดำเนินการประกอบ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต การพัฒนาสายพันธุ์พืช เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร

- สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

- ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน

- สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง

. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในตำบล

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- การจัดหา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ในการจัดงานพิธีต่างๆ

- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต

. ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพ เดือนละ ๑ ครั้ง

- สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ให้ได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดี

- สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/รายได้และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

. ให้ความสำคัญงานพัฒนา ปัญหาเร่งด่วน

ปัญหาเร่งด่วน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา อื่นๆ เป็นปัญหาที่ต้องงานประกอบด้วย

- จัดให้มีและบำรุงรักษา ไฟฟ้า น้ำประปา

- จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมสำหรับขนส่งพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

- สนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ดีรับการช่วยเหลือ แก้ไข อย่างรีบด่วนและทั่วถึง

. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนและระดับการศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาสำหรับเด็ก

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้สนใจในการศึกษา การเล่นกีฬา และการเล่นดนตรี เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาและเยาวชน ประชาชน ประเภทต่างๆ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนนโยบาย

- สนับสนุนบทบาทสถาบัน”บวร”(บ้าน-วัด-โรงเรียน)ให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

- สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม

- สนับสนุนโครงการด้านบอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย

เป็นการดำเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุขในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การป้องกัน และการบำบัดรักษาโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมสนับสนุนงานของ อสม.ให้มีคุณภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำกับดูแลการรักษาความสะอาดเรียบร้อยการกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสำหรับชุมชนทุกหมู่บ้านในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น

- จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ หรืผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์โดยเร่งรีบด่วน โดยจัดให้มีหน่วยบริการรับ-ส่ง ของท้องถิ่นเพื่อนำส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา

. ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อปพร.อสม.เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรบกลุ่มแม่บ้าน

๑๐. ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีการแก้ไขแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม โดยการช่วยกันสอดส่องดูแล การแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ และการป้องปรามบุตรหลานและเพื่อนบ้าน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแล บำบัดรักษาอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เลิกเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และกลับมาอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข

๑๑. การบริหารงานและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอำนาจ

โดยบริหารงานและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ จังหวัด และตำบล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ให้อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ

นโยบายการบริหารด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑ ด้านระบบระบายน้ำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวางท่อระบายน้ำลอดถนนเส้นท่าตูม – ชุมพลบุรี ให้เชื่อมต่อคลองส่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ให้กระจายไปสู่ทุกพื้นที่ทำการเกษตรในตำบลไพรขลา รวมทั้งการขุดลอกคูคลองให้ลึกและกว้างขวางขึ้นเพื่อรองรับน้ำ และการระบายน้ำจากน้ำมูลสู่ลำพลับพลา

แนวทางการพัฒนา

๑. งานก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำ

๒. งานพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ในเขตตำบลไพรขลา

. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

. พัฒนาด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมวัสดุทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนแต่เรียนดี ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

แนวทางการพัฒนา

๑. งานจัดการเรียนกาสอนอย่างมีคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง

๒. งานจัดอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน

๓. งานป้องกันยาเสติดในโรงเรียน

๔. งานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

๕. งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

. ด้านวัฒนธรรมประเพณี

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนาให้อยู่ตลอดไป รวมทั้งปลุกเร้าให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

แนวทางการพัฒนา

. งานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒. งานส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

๓. งานส่งเสริมการนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๔. งานสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยจากโรคระบาด พัฒนาบริการด้านศูนย์สาธารณสุขให้ได้รับการบริการที่ครบถ้วน และได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา

๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนและโรงเรียน

๒. งานส่งเสริมการวางแผนครอบครัว

๓. งานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

๔. งานสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

๓.๒ ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนให้เข้มแข็งเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของตนเอง

แนวทางการพัฒนา

๑. งานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

๒. งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

๓. งานป้องกันยาเสพติดในชุมชน

๔. งานสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

๓.๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนบนเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒. งานสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชน

๓. งานผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลไพรขลา

๓.๔ ด้านสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. เด็กกำพร้า ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยเสมอภาค และมีความเท่าเทียมกัน

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ จัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในแต่ละชุมชน

๔.๒ จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะปลูกหญ้าแฝกตามคันคลอง จัดระบบนิเวศน์ทางน้ำ

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารจัดการ

๕.๑ ด้านการพัฒนาด้านบริการประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดระบบการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมมีอัธยาศัยที่ดี เสริมสร้างแนวคิดให้เกิดการบริการประชาชนแบบไร้พรมแดน

แนวทางการพัฒนา

๑. งานปรับปรุงลดขั้นตอน กระบวนการให้บริการประชาชน

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล

- ดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ตามแผนพัฒนาฯ

 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.