ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2081 ผ่านพื้นที่บ้านขามและไพรขลา ระยะทาง 6 กิโลเมตร

2.ทางหลวงชนบท หมายเลข 4001 จากทางหลวง 2081 ผ่านโพนม่วงถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-ทุ่งกุลา ระยะทาง 15.08 กิโลเมตร

3.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสาย ขาม-โพนม่วง ระยะทาง 11 กิโลเมตร

4.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสายไพรขลา - โนนสมบูรณ์ ระยะทาง 8.6 กิโลเมตร

5.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสายโนนตาล - ตาเฮอ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

6.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา และอบจ.สุรินทร์ จากทางหลวง 2081 ผ่านบ้านขาม ถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-หนองเรือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

7.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา จากทางหลวง 2081 บ้านโพนงามถึง คุ้มหนองควายบ้านโนนตาล ระยะทาง 4 กิโลเมตร

8.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา และอบจ.สุรินทร์ จากทางหลวง 2081 ผ่านโนนโพธิ์ ถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-หนองเรือ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

9.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสายโพนม่วง - แสนสี สิ้นสุดที่สะพานข้ามลำพลับพลา ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร

10.ทางท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา จากทางหลวง 2081 - คุ้มหนองกระจับบ้านโนนหนามแท่ง ระยะทาง 3.1 กิโลเมตร

11.ทางท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา จากทางหลวง 2081 - ถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-หนองเรือ ระยะทาง 1 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

1.เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7

2.เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ TRUE จำนวน 2 แห่ง สถานที่ตั้ง บ้านไพรขลา หมู่ที่ 1 และบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 10

3.สถานีชุมสายย่อย TOT จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง ข้างทางหลวง 2081 กึ่งกลางระหว่างบ้านขามกับไพรขลา

การไฟฟ้า

ตำบลไพรขลามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำด้านการอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ระบบ ประกอบด้วย บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาลหมู่ที่ 8 และบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 มีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 2 ระบบ ในพื้นที่โครงการทะเลสาบทุ่งกุลา

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ตำบลไพรขลามีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 2 ลำน้ำคือ

1.ลำพลับพลา เป็นลำน้ำที่ใช้แบ่งเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด พาดผ่านด้านทิศเหนือ ผ่านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงสวรรค์หมู่ที่ 7 และบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 10 มีระยะทางคดโค้งตามสภาพพื้นที่ ยาว 14 กิโลเมตร มีศักยภาพด้านการระบายน้ำท่วมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลา แต่มีศักยภาพต่ำในด้านการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

2.ลำห้วยตาอุ่น ในเขตตำบลไพรขลาเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยตาอุ่น มีความยาวตามลักษณะการคดเคี้ยวยาว 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของบ้านขามหมู่ที่ 2 มีศักยภาพด้านการระบายน้ำในเขตพื้นที่ด้านการเกษตรในตอนล่างของตำบลไพรขลา มีศักยภาพปานกลางในการกับเก็บน้ำ ชาวเป็นขามใช้เป็นต้นทุนสำรองสำหรับระบบประปาของหมู่บ้าน

หนองน้ำสาธารณะ

1.บ้านไพรขลา หมู่ที่ 1 มีหนองน้ำจำนวน 8 หนอง แยกเป็น

หนองกระจับน้อย มีเนื้อที่ 19 ไร่ มีความจุน้ำ 60,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองมิมะใหญ่ มีเนื้อที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 6,500 ลูกบาศก์เมตร

หนองมิมะน้อย มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 2,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองจังหัน มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 4,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองท่าแคน มีเนื้อที่ 5 ไร่ มีความจุน้ำ 8,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองท่าโพน มีเนื้อที่ 25 ไร่ มีความจุน้ำ 120,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองตาหมอก มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 2,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองท่าไทร พื้นที่ 25 ไร่ มีความจุน้ำ 120,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

2.บ้านขาม หมู่ที่ 2 มีหนองน้ำจำนวน 7 หนอง แยกเป็น

หนองแวง มีเนื้อที่ 16 ไร่ มีความจุน้ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองโสนก มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 2,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองสองห้อง มีเนื้อที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 11,200 ลูกบาศก์เมตร

หนองโพน มีเนื้อที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตำหนักตราด มีเนื้อที่ 20 ไร่ มีความจุน้ำ 48,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองสำโรง มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 8,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองเหลิง มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 40,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

3.บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 มีหนองน้ำจำนวน 3 หนอง แยกเป็น

หนองกระจับ มีเนื้อที่ 21 ไร่ มีความจุน้ำ 60,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองโพนทัน มีเนื้อที่ 32 ไร่ มีความจุน้ำ 128,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองขันมอญ มีพื้นที่ 9 ไร่มี ความจุน้ำ 28,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในหมู่บ้าน

4.บ้านไพรขลาน้อย หมู่ที่ 4 มีหนองน้ำจำนวน 4 หนอง แยกเป็น

หนองสิมใหญ่ มีเนื้อที่ 5 ไร่ มีความจุน้ำ 16,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองสิมน้อย มีเนื้อที่ 5 ไร่ มีความจุน้ำ 9,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองช้างตาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 32,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองบัว พื้นที่ 20 ไร่ มีความจุน้ำ 80,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

5.บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 5 มีหนองน้ำจำนวน 1 หนอง หนองติ่งดาว พื้นที่ 5 ไร่ ความจุน้ำ 16,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในหมู่บ้าน

6.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 มีหนองน้ำจำนวน 1 หนอง หนองสระหลวง มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในสูบน้ำใช้ในหมู่บ้าน

7.บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 มีหนองน้ำจำนวน 8 หนอง แยกเป็น

หนองโสนก มีเนื้อที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองแสงใหญ่ มีเนื้อที่ 16 ไร่ มีความจุน้ำ 25,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองแสงกลาง มีเนื้อที่ 18 ไร่ มีความจุน้ำ 28,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองแสงข้าง มีเนื้อที่ 21 ไร่ มีความจุน้ำ 25,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองไผ่น้อย มีเนื้อที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 24,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองหลวง มีเนื้อที่ 34 ไร่ มีความจุน้ำ 81,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตาเมาะ มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 1,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองประปา พื้นที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้านร่วมกับน้ำจากลำพลับพลา

8.บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8 มีหนองน้ำจำนวน 4 หนอง แยกเป็น

หนองโนนตาล พื้นที่ 2 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบอุปโภคบริโภคในคุ้มโนนตาล

หนองหัวควาย พื้นที่ 17 ไร่ มีความจุน้ำ 81,600 ลูกบาศก์เมตรใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบอุปโภคบริโภคในคุ้มหัวควาย

หนองตาล้วน พื้นที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 22,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้อุปโภคบริโภคในคุ้มโนนสังข์

หนองสระโนนสังข์ พื้นที่ 1 ไร่ มีความจุน้ำ 3,200 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบอุปโภคบริโภคในคุ้มโนนสังข์

9.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 มีหนองน้ำจำนวน 1 หนอง หนองพยอม มีพื้นที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 28,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน

10.บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 10 มีหนองน้ำจำนวน 8 หนอง แยกเป็น

หนองหัวช้าง มีเนื้อที่ 9 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตุ๊กแก มีเนื้อที่ 48 ไร่ มีความจุน้ำ 192,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองใหญ่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 4,500 ลูกบาศก์เมตร

หนองกลาง มีเนื้อที่ 2 ไร่ มีความจุน้ำ 2,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองหนองระเวียง มีเนื้อที่ 1 ไร่ มีความจุน้ำ 1,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองเหนือหรือหนองตาส้อม มีเนื้อที่ 9 ไร่ มีความจุน้ำ 38,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองสระ มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 7,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองสิม(อยู่ติดหนองตุ๊กแก) มีเนื้อที่ 24 ไร่ มีความจุน้ำ 96,000 ลูกบาศก์เมตร

11.บ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 มีหนองน้ำจำนวน 5 หนอง แยกเป็น

หนองอะมี มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 3,200 ลูกบาศก์เมตร

หนองบึง มีเนื้อที่ 2 ไร่ มีความจุน้ำ 2,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองผึ้ง มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตะวันตก มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองโพนงาม มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 48,000 ลูกบาศก์เมตรใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

12.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 11 มีหนองน้ำจำนวน 2 หนอง แยกเป็น

หนองเกาะ มีเนื้อที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 16,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองกระจับ มีเนื้อที่ 21 ไร่ มีความจุน้ำ 72,000 ลูกบาศก์เมตรใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

แหล่งน้ำที่พัฒนา

1.แก้มลิงบ้านโนนสมบูรณ์ สถานที่ตั้ง บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 6 บริเวณลำพลับพลากั้นเขตเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด

2.ทะเลสาบทุ่งกุลา สถานที่ตั้ง บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 บริเวณเขตทำเลเลี้ยงสัตว์เดิมข้างลำพลับพลากั้นเขตเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด

3.บ่อบาดาลมาตรฐาน มีจำนวน 1 แห่ง บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 6 บริเวณวัดทุ่งสำราญ

ระบบประปา

ตำบลไพรขลามีระบบประปาจำนวน 6 หมู่บ้าน เป็นระบบประปาที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่คณะกรรมการประปาแต่ละหมู่บ้านไปทั้งหมด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่1 บ้านไพรขลา ,หมู่ที่ 2 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 2 บ้านขาม, หมู่ที่ 4 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 4 บ้านไพรขลาน้อย, หมู่ที่ 7 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ ,หมู่ที่ 11 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 11 บ้านโพนงาม และหมู่ที่ 12 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่12 บ้านโนนหนามแท่ง

 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.