ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
_______________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน สนับสนุนโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาแหล่งน้ำ คลองน้ำ บ่อน้ำหนองน้ำ เพื่อใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรจะได้ทำนาให้ทันฤดูกาลและช่วยทางด้านอุทกภัย เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง การลงทุนซ้ำซ้อน ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
    ๑.๒ เพื่อจัดให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค
    ๑.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจำวัน
    ๑.๔ เพื่อดำเนินการให้มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลไพรขลา
    ๒.๒ จัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี หมู่ที่ ๑ – ๑๒
    ๒.๓ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม หมู่ที่ ๑ – ๑๒
    ๒.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒

. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ำ ขุดลอก คู คลองส่งน้ำ หนองน้ำ สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    ๓.๒ ขยายและขุดลอกหนองน้ำสำหรับผลิตน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑ - ๑๒      ๓. ปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างถนน รางระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่
    ๓.๔ ติดตั้งและขยายเขตฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

strategic_1

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านคนและสังคม
      โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพื่อให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาและจะนำพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดำเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
    ๑.๒ เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา
    ๑.๓ เพื่อจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์สำหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ
    ๑.๔ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ ประชาชนทุกคนในตำบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ครอบครัวและชุมชน
    ๒.๒ จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม
    ๒.๓ จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
    ๒.๔ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลไพรขลา

. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    ๓.๒ ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา
    ๓.๓ จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส

strategic_2

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

      การดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและสตรี รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อกำจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด โครงการอาหารปลอดภัย

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ได้ทั่วถึงและมีระสิทธิภาพ
    ๑. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและคราอบครัว

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ ประชาชนทุกคนในตำบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที่ดี
    ๒.๒ ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์
   ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

strategic_3

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

      ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ จริยธรรม หรือนันทนาการการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและจัดประเพณีในวันสำคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ลอยกระทง และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดี ของตำบลให้อยู่สืบต่อไป
    ๑.๒ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
    ๒.๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม
    ๓.๒ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา

strategic_4

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

      พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยนำหลักการของรัฐบาลมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างงาน มีงานทำมีรายได้ในหมู่บ้านและตำบลของเรา เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในอนาคต การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื่อสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ และนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลไพรขลาในระดับหนึ่งส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด
    ๑.๒ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
    ๑.๓ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ ดำเนินการทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานทุกหมู่บ้าน
    ๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลไพรขลา
    ๒.๓ ดำเนินการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ภายในตำบลทุกหมู่บ้าน
    ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพต่างๆ
    ๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

strategic_5

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆก็จะตามมา องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์และปลูกป่าทดแทน ดูแลรักษาป่า ลำธาร แม่น้ำลำคลอง จัดให้มีโครงการกำจัดวัชพืช และโครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ

. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑.๒ เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๑.๔ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดน้ำเสียในชุมชน
    ๑.๕ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ พื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบลไพรขลา
    ๒.๒ ปลูกป่าทดแทนในที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่รอบๆบ้านเรือน
    ๒.๓ จัดทำแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการบุกรุก

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ส่งเสริมการดูแลป้องกันและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๓.๒ ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
    ๓.๓ ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

strategic_6

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
      องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีติดต่อประสานงานโดยขยายเวลาทำงานพักเที่ยงและวันเสาร์-อาทิตย์ บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมประชาคม

. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
    ๑.๒. เพื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา
    ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกับ อบต.
    ๑.๔ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
    ๑.๕ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ พื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบลไพรขลา
    ๒.๒ บุคากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
    ๓.๒ พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
    ๓.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
    ๓.๔ การให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสำนักงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดงานรวมทั้งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

strategic_7

 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.