ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-13
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ระเบียบการใช้และรักษารถยนต์
 รวมระเบียบ การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
_______________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน สนับสนุนโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาแหล่งน้ำ คลองน้ำ บ่อน้ำหนองน้ำ เพื่อใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรจะได้ทำนาให้ทันฤดูกาลและช่วยทางด้านอุทกภัย เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง การลงทุนซ้ำซ้อน ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
    ๑.๒ เพื่อจัดให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค
    ๑.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจำวัน
    ๑.๔ เพื่อดำเนินการให้มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลไพรขลา
    ๒.๒ จัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี หมู่ที่ ๑ – ๑๒
    ๒.๓ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม หมู่ที่ ๑ – ๑๒
    ๒.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒

. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ำ ขุดลอก คู คลองส่งน้ำ หนองน้ำ สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    ๓.๒ ขยายและขุดลอกหนองน้ำสำหรับผลิตน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑ - ๑๒      ๓. ปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างถนน รางระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่
    ๓.๔ ติดตั้งและขยายเขตฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ๔. ตัวชี้วัด
    ๔.๑ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลไพรขลา ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (หมู่ที่ ๑ – ๑๒)
    ๔.๒ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๕. กลยุทธ์
    - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ ๑ - ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคม
      โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพื่อให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาและจะนำพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดำเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
    ๑.๒ เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา
    ๑.๓ เพื่อจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์สำหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ
    ๑.๔ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ ประชาชนทุกคนในตำบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ครอบครัวและชุมชน
    ๒.๒ จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม
    ๒.๓ จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
    ๒.๔ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลไพรขลา 

. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    ๓.๒ ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา
    ๓.๓ จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส

๔. ตัวชี้วัด
    - ประชาชนในตำบลไพรขลามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง     

๕. กลยุทธ์
    - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคน สังคม ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

      การดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและสตรี รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อกำจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด โครงการอาหารปลอดภัย

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ได้ทั่วถึงและมีระสิทธิภาพ
    ๑. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและคราอบครัว

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ ประชาชนทุกคนในตำบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที่ดี
    ๒.๒ ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์
    ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๔. ตัวชี้วัด
     - ประชาชนในตำบลไพรขลา มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๕. กลยุทธ์
    - ส่งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้คลอบคุมทุกหมู่บ้านในตำบลไพรขลา


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

      ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ จริยธรรม หรือนันทนาการการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและจัดประเพณีในวันสำคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ลอยกระทง และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดี ของตำบลให้อยู่สืบต่อไป
    ๑.๒ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน
    ๒.๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม
    ๓.๒ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา

๔. ตัวชี้วัด
     ๔.๑ ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
     ๔.๒ ศาสนา ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ๕. กลยุทธ์
    - ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

      พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยนำหลักการของรัฐบาลมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างงาน มีงานทำมีรายได้ในหมู่บ้านและตำบลของเรา เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในอนาคต การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื่อสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ และนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลไพรขลาในระดับหนึ่งส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ

๑. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด
    ๑.๒ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
    ๑.๓ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ ดำเนินการทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานทุกหมู่บ้าน
    ๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลไพรขลา
    ๒.๓ ดำเนินการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ภายในตำบลทุกหมู่บ้าน
    ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพต่างๆ
    ๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

๔. ตัวชี้วัด
    - ประชาชนในตำบลไพรขลามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและอยู่อย่างพอเพียง

 ๕. กลยุทธ์
     - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลไพรขลา


ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆก็จะตามมา องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์และปลูกป่าทดแทน ดูแลรักษาป่า ลำธาร แม่น้ำลำคลอง จัดให้มีโครงการกำจัดวัชพืช และโครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ

. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑.๒ เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๑.๔ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดน้ำเสียในชุมชน
    ๑.๕ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ พื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบลไพรขลา
    ๒.๒ ปลูกป่าทดแทนในที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่รอบๆบ้านเรือน
    ๒.๓ จัดทำแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการบุกรุก

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ส่งเสริมการดูแลป้องกันและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๓.๒ ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
    ๓.๓ ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ตัวชี้วัด
    - ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลไพรขลาได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

๕. กลยุทธ์
    - พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกหมู่บ้านในตำบลไพรขลา


 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
      องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีติดต่อประสานงานโดยขยายเวลาทำงานพักเที่ยงและวันเสาร์-อาทิตย์ บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมประชาคม

. วัตถุประสงค์
    ๑.๑ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
    ๑.๒. เพื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา
    ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกับ อบต.
    ๑.๔ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
    ๑.๕ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย
    ๒.๑ พื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบลไพรขลา
    ๒.๒ บุคากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา

๓. แนวทางการพัฒนา
    ๓.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
    ๓.๒ พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
    ๓.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
    ๓.๔ การให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสำนักงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดงานรวมทั้งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

๔. ตัวชี้วัด
    ๔.๑ ประชาธิปไตยในชุมชนมีความก้าวหน้า ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
    ๔.๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๕. กลยุทธ์
    - พัฒนาและส่งเสริมด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ

 

 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.