ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา
_______________________________________________________________________________________
 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ที่อยู่ ตำบล ไพรขลา อำเภอ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4454-5132-3
เบอร์โทรสาร 0-4454-5168
เว็บไซต์ : www.phaikala.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
E-Mail phaikala@hotmail.com
  พิกัดที่ตั้ง อบต. เส้นรุ้ง (ละติจูต)   15.345951802537229
เส้นแวง (ลองติจูต)    103.54467302338898
 
 
ติดต่อเรื่อง
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
อีเมล์ :
     
  
  
    
ลำดับที่ รายละเอียด
1
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  A new method of email distribution.
 รายละเอียด ::  Hi! phaikala.go.th Did y?u kn?w th?t it is p?ssibl? t? s?nd ?pp??l t?t?lly l?gitim?t? w?y? W? s?ll ? n?w m?th?d ?f s?nding ?pp??l thr?ugh ??nt??t f?rms. Su?h f?rms ?r? l???t?d ?n m?ny sit?s. Wh?n su?h busin?ss ?ff?rs ?r? s?nt, n? p?rs?n?l d?t? is us?d, ?nd m?ss?g?s ?r? s?nt t? f?rms sp??ifi??lly d?sign?d t? r???iv? m?ss?g?s ?nd ?pp??ls. ?ls?, m?ss?g?s s?nt thr?ugh ??nt??t F?rms d? n?t g?t int? sp?m b???us? su?h m?ss?g?s ?r? ??nsid?r?d imp?rt?nt. W? ?ff?r y?u t? t?st ?ur s?rvi?? f?r fr??. W? will s?nd up t? 50,000 m?ss?g?s f?r y?u. Th? ??st ?f s?nding ?n? milli?n m?ss?g?s is 49 USD. This m?ss?g? is ?r??t?d ?ut?m?ti??lly. Pl??s? us? th? ??nt??t d?t?ils b?l?w t? ??nt??t us. Contact us. Telegram - @FeedbackMessages Skype live:contactform_18 WhatsApp - +375259112693 We only use chat. no.reply.cap@gmail.com
 

  โดย :  (no.reply.dit@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 1 ธ.ค. 2565   โทร :

2
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  Monthly SEO plans from 49$ ONLY
 รายละเอียด ::  Good Day I have just took a look on your SEO for phaikala.go.th for the ranking keywords and saw that your website could use a push. We will increase your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support. Please check our services below, we offer SEO at cheap rates. https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/ Regards Mike Porter PS: Quality SEO content is included
 

  โดย :  (no-replyurgelia@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 พ.ย. 2565   โทร :

3
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  
 รายละเอียด ::  
 

  โดย :  (vi20090909@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 26 พ.ย. 2565   โทร :

4
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  Improve local visibility for phaikala.go.th
 รายละเอียด ::  If you have a local business and want to rank it on google maps in a specific area then this service is for you. Google Map Stacking is one of the best ways to rank your GMB in a specific mile radius. More info: https://www.speed-seo.net/product/google-maps-pointers/ Thanks and Regards Mike Palmer PS: Want an all in one Local Plan that includes everything? https://www.speed-seo.net/product/local-seo-package/
 

  โดย :  (no-replyurgelia@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 25 พ.ย. 2565   โทร :

5
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  Private jet charter flights cost of hire
 รายละเอียด ::   Le Bourget Private Jet Charter - more information on our website skyrevery.com Private jet rental at SkyRevery allows you to use such valuable resource as time most efficiently. You are the one who decides where and when your private jet will fly. It is possible to organize and perform a flight between any two civil airports worldwide round the clock. In airports, private jet passengers use special VIP terminals where airport formalities are minimized, and all handling is really fast ? you come just 30 minutes before the estimated time of the departure of the rented private jet. When you need private jet charter now, we can organise your flight with departure in 3 hours from confirmation.
 

  โดย :  (malinoleg91@mail.ru)
  วันที่ได้รับข้อความ : 17 พ.ย. 2565   โทร :

6
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  3841 SOCIAL NETWORK 2022
 รายละเอียด ::  2092 A Recruitment Manager is urgently required for Deepnfast, an international company. The work is remote. High income! Click on the link to fill in the form. https://cutt.us/uB3sH 048307014793
 

  โดย :  (fahad@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 2 พ.ย. 2565   โทร :

7
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  6092 Marketing! Service pays.
 รายละเอียด ::  0632 Increase Your income to an obscene level!!! Deepnfast, the international social network of mutual support, gives everyone the chance to earn half a million dollars by developing themselves and helping others, using a proven marketing plan that allows you to reach a new financial level in a short period of time https://cutt.us/i7s2W 650120282144
 

  โดย :  (fahad@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 ต.ค. 2565   โทร :

8
 ติดต่อเรื่อง :: ร้องเรียน
 หัวข้อ ::  Do you want cheap and innovative advertising for little money?
 รายละเอียด ::  H?ll?! phaikala.go.th Did y?u kn?w th?t it is p?ssibl? t? s?nd ?pp??l ?bs?lut?ly l?gitim?t? w?y? W? sugg?sting ? n?w uniqu? w?y ?f s?nding r?qu?st thr?ugh ??nt??t f?rms. Su?h f?rms ?r? l???t?d ?n m?ny sit?s. Wh?n su?h ?pp??l ?r? s?nt, n? p?rs?n?l d?t? is us?d, ?nd m?ss?g?s ?r? s?nt t? f?rms sp??ifi??lly d?sign?d t? r???iv? m?ss?g?s ?nd ?pp??ls. ?ls?, m?ss?g?s s?nt thr?ugh f??db??k F?rms d? n?t g?t int? sp?m b???us? su?h m?ss?g?s ?r? ??nsid?r?d imp?rt?nt. W? ?ff?r y?u t? t?st ?ur s?rvi?? f?r fr??. W? will s?nd up t? 50,000 m?ss?g?s f?r y?u. Th? ??st ?f s?nding ?n? milli?n m?ss?g?s is 49 USD. This l?tt?r is ?r??t?d ?ut?m?ti??lly. Pl??s? us? th? ??nt??t d?t?ils b?l?w t? ??nt??t us. Contact us. Telegram - @FeedbackMessages Skype live:contactform_18 WhatsApp - +375259112693 We only use chat.
 

  โดย :  (no.reply.mub@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 24 ต.ค. 2565   โทร :

9
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  I promised.
 รายละเอียด ::  Hi, this is Jeniffer. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/256ewvdy
 

  โดย :  (uvaq1wio@icloud.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 22 ต.ค. 2565   โทร :

10
 ติดต่อเรื่อง :: ปัญหา
 หัวข้อ ::  
 รายละเอียด ::  
 

  โดย :  (vi20090909@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 17 ต.ค. 2565   โทร :

11
 ติดต่อเรื่อง :: ร้องเรียน
 หัวข้อ ::  Hi, i am writing about your prices
 รายละเอียด ::  ???? ???, ????? ?? ???? ??? ???? ???.
 

  โดย :  (zelatcol@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 ก.ย. 2565   โทร :

 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.