ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา กิจกรรม Big Cleaning day  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา กิจกรรม Big Cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. อบต.ไพรขลาได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  ทะเลสาบทุ่งกุลา และเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน บริเวณเกาะกลางทะเลสาบทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. อบต.ไพรขลาได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ทะเลสาบทุ่งกุลา และเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน บริเวณเกาะกลางทะเลสาบทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดส
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบลไพรขลา  ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะเปียก จากต้นทางในครัวเรือน  เพื่อร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบลไพรขลา ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะเปียก จากต้นทางในครัวเรือน เพื่อร
 
 
 
[ 17-03-2566] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...   doc120230321112517.pdf 
[ 01-03-2566] ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรืองและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120230301102713.pdf 
[ 01-03-2566] ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120230301102637.pdf 
[ 18-01-2566] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของอบต.ไพรขลา ...   doc120230131103549.pdf 
[ 13-01-2566] ประชาสัมพันธ์ การเข้าตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ...  
[ 23-12-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัชญีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221223095108.pdf 
[ 25-11-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221223094844.pdf 
[ 03-10-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221222113050.pdf 
[ 01-10-2565] แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   doc120230120142128.pdf 
[ 10-08-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงานทั่วไป ...   doc120220810041923.pdf 
 
 
 
[ 16-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ...   doc120230321120834.pdf 
[ 16-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดินสนามกีฬา ...   doc120230321120727.pdf 
[ 16-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ...   doc120230321120636.pdf 
[ 14-03-2566] เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230321113630.pdf 
[ 14-03-2566] เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230321113603.pdf 
[ 14-03-2566] เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230321113242.pdf 
[ 10-03-2566] เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230321113157.pdf 
[ 10-03-2566] เผยแพร่ราคากลางโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230321113133.pdf 
[ 03-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ...   doc120230314102156.pdf 
[ 03-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230314101941.pdf 
 
 
[ 05-01-2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25(สขร.1) ...   doc120230131105708.pdf 
[ 02-12-2565]  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   doc120221222112909.pdf 
[ 02-12-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ...   doc120221222112409.pdf 
[ 04-11-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) ...   doc120221222112451.pdf 
[ 20-10-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120221129110213.pdf 
[ 02-10-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 25(สขร.1) ...   doc120221110112315.pdf 
[ 02-09-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ...   doc120221110113018.pdf 
[ 04-08-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ...   doc120220809061244.pdf 
[ 03-08-2565]  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220803064834.pdf 
[ 04-07-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2565 ...   doc120220721084150.pdf 
 
 
 
 
    การบริหาร... [นายแดง มีดี]   (อ่าน : 31/ ตอบ : 0)
    สอบถาม... [น.ส.เอบี]   (อ่าน : 67/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.