ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ไพรขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ไพรขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ร่วมกันลงนามทำ MOU โคกหนองนา นายสุวรรณ ยางสุข ณ โคกหนองนาโมเดล
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ร่วมกันลงนามทำ MOU โคกหนองนา นายสุวรรณ ยางสุข ณ โคกหนองนาโมเดล
 
วันที่ 13 มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย  คารศรี นายกอบต.ไพรขลาได้มอบขนม และของขวัญให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในพื้นที่
วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลาได้มอบขนม และของขวัญให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในพื้นที่
วันที่ 12 มกราคม 2566 การประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่1 เชิญตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในทะเลสาบทุ่งกุลา
วันที่ 12 มกราคม 2566 การประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่1 เชิญตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในทะเลสาบทุ่งกุลา
 
 
 
[ 18-01-2566] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของอบต.ไพรขลา ...   doc120230131103549.pdf 
[ 13-01-2566] ประชาสัมพันธ์ การเข้าตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ...  
[ 23-12-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัชญีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221223095108.pdf 
[ 25-11-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221223094844.pdf 
[ 03-10-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221222113050.pdf 
[ 01-10-2565] แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   doc120230120142128.pdf 
[ 10-08-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงานทั่วไป ...   doc120220810041923.pdf 
[ 08-08-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ...   doc120220808074726.pdf 
[ 01-08-2565] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220801023955.pdf 
[ 22-07-2565] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220722023313.pdf 
 
 
 
[ 13-12-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาไฟฟ้า   doc120221222111823.pdf 
[ 30-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221206101526.pdf 
[ 15-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ...   doc120221129105817.pdf 
[ 15-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221129104945.pdf 
[ 15-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221129104925.pdf 
[ 25-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสรสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221110105155.pdf 
[ 25-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสรสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221110104741.pdf 
[ 20-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศพด.โพนม่วง-ม่วงสวรรค์ ...   doc120221111135150.pdf 
[ 19-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์   doc120221111134907.pdf 
[ 28-09-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกภายในตำบลไพรขลา ...   doc120221129105414.pdf 
 
 
[ 05-01-2566] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25(สขร.1) ...   doc120230131105708.pdf 
[ 02-12-2565]  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   doc120221222112909.pdf 
[ 02-12-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ...   doc120221222112409.pdf 
[ 04-11-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) ...   doc120221222112451.pdf 
[ 20-10-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120221129110213.pdf 
[ 02-10-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 25(สขร.1) ...   doc120221110112315.pdf 
[ 02-09-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ...   doc120221110113018.pdf 
[ 04-08-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ...   doc120220809061244.pdf 
[ 03-08-2565]  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220803064834.pdf 
[ 04-07-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2565 ...   doc120220721084150.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.