ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

ตำบลไพรขลาเป็นตำบลที่ประกอบด้วยกลุ่มภาษาถิ่น 2 ภาษาหลัก คือ กลุ่มภาษาถิ่นลาวประกอบด้วย บ้านไพรขลาหมู่ที่ 1, บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3, บ้านไพรขลาน้อย หมู่ที่ 4, บ้านโนนตาลหมู่ที่ 8 ,บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ,บ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 และบ้านโนนหนามแท่งหมู่ที่ 12 กลุ่มภาษาถิ่นเขมร ประกอบด้วย บ้านขาม หมู่ที่ 2 บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 และบ้านโพนม่วง หมูที่ 10

กลุ่มบ้านดั่งเดิมและบ้านขยาย

กลุ่มบ้านใหญ่มี 3 กลุ่มบ้านหลักประกอบด้วยบ้านไพรขลา,บ้านขาม และบ้านโพนม่วง

1.กลุ่มบ้านโพนม่วง ภาษาถิ่นเขมร มีหมู่บ้านที่ขยาย คือบ้านตาเฮอ บ้านโนนสมบูรณ์ และมีการแยกหมู่ออกอีกหมู่เป็นบ้านม่วงสวรรค์

2.กลุ่มบ้านขาม ภาษาถิ่นเขมร มีหมู่บ้านที่ขยายไปคือ บ้านโพนทันในบ้านปัจจุบันใช้ภาษาถิ่นลาวเนื่องจากการที่มีชาวภาษาถิ่นลาวเข้ามาร่วมทีหลังมากกว่า บ้านโนนหนามแท่งในบ้านปัจจุบันใช้ภาษาถิ่นลาวเนื่องจากการที่มีชาวภาษาถิ่นลาวเข้ามาร่วมทีหลังมากกว่า

3.กลุ่มบ้านไพรขลา ภาษาถิ่นลาว มีหมู่บ้านขยาย ประกอบด้วย บ้าน โนนตาล บ้านโนนโพธิ์ บ้านโพนงาม และบ้านไพรขลามีการแบ่งแยกออกเป็นบ้านไพรขลาน้อยอีกหมู่บ้านหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในตำบล

โดยที่เป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งกันมานานแล้วนับหลายร้อยปี ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นจึงกลมกลืนกันทั้งกลุ่มภาษาถิ่นเขมรและลาว รวมกันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเอง เกิดจากการปรับตัวของชุมชน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรม สามกลุ่มบ้านหลักมีความถนัดเฉพาะตนตามการอบรมทางสังคมมาต่างกัน

กลุ่มจากโพนม่วงเป็นสังคมเกษตรกรรมแท้เนื่องจากช่วงที่เริ่มของมาตั้งถิ่นฐานนั้นอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ชีวิตต้องดิ้นรนไปในท้องทุ่งเป็นหลัก เนื่องจากหลายร้อยปีที่แล้วพื้นที่เหล่านี้เป็นลักษณะป่าแบบทุ่งสะวันนา เป็นทุ่งหญ้าสลับเนินป่าเป็นย่อมๆ เป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนที่กลุ่มวัฒนธรรมเขมรเก่าที่ล่มสลายทิ้งร้างไปนับพันปีก่อนที่กลุ่มบรรพบุรุษปัจจุบันจะอพยพเข้ามา จึงมีปรากฏหลักฐานโบราณต่างๆกระจายไปทั่วในเขตตำบลไพรขลา มีการขุดพบวัตถุโบราณซ้อนกัน ถึงสามสมัย ทั้งยุค วัฒนธรรมเกลือ ยุคขอมนับถือพราหมณ์เรืองอำนาจ และสู่ยุคขอมนับถือพุทธที่ล่มสลายไปจากพื้นที่แอ่งโคราชในที่สุด กลุ่มโพนม่วงจึงเป็นกสิกรรมเป็นหลัก

กลุ่มไพรขลาถึงแมจะเปนกลุ่มภาษาถิ่นลาว(เปนสวนใหญ)แตวัฒนธรรม/พิธีกรรมบางอยางก็ไดมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมสวย และวัฒนธรรมจีน ไดหลอมรวมวัฒนธรรม วิถีชุมชนจากความหลากหลายแตกตางของชาติพันธุ สามารถอยูดวยกันอยางสงบสุข มีวิถีชีวิตชุมชนและความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียงอยางสงบสุข ไมมีปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และด้วยทำเลที่ตั้งของบ้านไพรขลาแต่เดิมมาคือทางผ่านของขบวนการค้า ต่างๆเพราะสภาพพื้นที่พ้นการเออท่วมของแม่น้ำมูล แต่มีทางออกด้านติดต่อที่ใช้แม่น้ำมูลได้สะดวก จึงมีการปรับตัวด้านการเป็นกลุ่มพ่อค้าเดินทางค้าขายไปทั่วและถ่ายทอดต่อมาสู่รุ่นลูกหลาน

 

กลุ่มบ้านขามคือกลุ่มที่มีลักษณะมีการผสมผสานการดำรงชีวิตแบบโพนม่วงและแบบไพรขลาคือมีทั้งที่เป็นกสิกรรมเป็นหลัก และมีกลุ่มที่โน้มเอียงไปทางไพรขลาเพราะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายกันจึงมีกลุ่มที่ถนัดด้านค้าขาย และ มีการสืบทอดสู่ลูกหลานทั้งที่มีความถนัดด้านค้าขาย และกสิกรรม

 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.