ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-13
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ระเบียบการใช้และรักษารถยนต์
 รวมระเบียบ การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

ตำบลไพรขลาเป็นตำบลที่ประกอบด้วยกลุ่มภาษาถิ่น 2 ภาษาหลัก คือ กลุ่มภาษาถิ่นลาวประกอบด้วย บ้านไพรขลาหมู่ที่ 1, บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3, บ้านไพรขลาน้อย หมู่ที่ 4, บ้านโนนตาลหมู่ที่ 8 ,บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ,บ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 และบ้านโนนหนามแท่งหมู่ที่ 12 กลุ่มภาษาถิ่นเขมร ประกอบด้วย บ้านขาม หมู่ที่ 2 บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 และบ้านโพนม่วง หมูที่ 10

กลุ่มบ้านดั่งเดิมและบ้านขยาย

กลุ่มบ้านใหญ่มี 3 กลุ่มบ้านหลักประกอบด้วยบ้านไพรขลา,บ้านขาม และบ้านโพนม่วง

1.กลุ่มบ้านโพนม่วง ภาษาถิ่นเขมร มีหมู่บ้านที่ขยาย คือบ้านตาเฮอ บ้านโนนสมบูรณ์ และมีการแยกหมู่ออกอีกหมู่เป็นบ้านม่วงสวรรค์

2.กลุ่มบ้านขาม ภาษาถิ่นเขมร มีหมู่บ้านที่ขยายไปคือ บ้านโพนทันในบ้านปัจจุบันใช้ภาษาถิ่นลาวเนื่องจากการที่มีชาวภาษาถิ่นลาวเข้ามาร่วมทีหลังมากกว่า บ้านโนนหนามแท่งในบ้านปัจจุบันใช้ภาษาถิ่นลาวเนื่องจากการที่มีชาวภาษาถิ่นลาวเข้ามาร่วมทีหลังมากกว่า

3.กลุ่มบ้านไพรขลา ภาษาถิ่นลาว มีหมู่บ้านขยาย ประกอบด้วย บ้าน โนนตาล บ้านโนนโพธิ์ บ้านโพนงาม และบ้านไพรขลามีการแบ่งแยกออกเป็นบ้านไพรขลาน้อยอีกหมู่บ้านหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในตำบล

โดยที่เป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งกันมานานแล้วนับหลายร้อยปี ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นจึงกลมกลืนกันทั้งกลุ่มภาษาถิ่นเขมรและลาว รวมกันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเอง เกิดจากการปรับตัวของชุมชน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรม สามกลุ่มบ้านหลักมีความถนัดเฉพาะตนตามการอบรมทางสังคมมาต่างกัน

กลุ่มจากโพนม่วงเป็นสังคมเกษตรกรรมแท้เนื่องจากช่วงที่เริ่มของมาตั้งถิ่นฐานนั้นอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ชีวิตต้องดิ้นรนไปในท้องทุ่งเป็นหลัก เนื่องจากหลายร้อยปีที่แล้วพื้นที่เหล่านี้เป็นลักษณะป่าแบบทุ่งสะวันนา เป็นทุ่งหญ้าสลับเนินป่าเป็นย่อมๆ เป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนที่กลุ่มวัฒนธรรมเขมรเก่าที่ล่มสลายทิ้งร้างไปนับพันปีก่อนที่กลุ่มบรรพบุรุษปัจจุบันจะอพยพเข้ามา จึงมีปรากฏหลักฐานโบราณต่างๆกระจายไปทั่วในเขตตำบลไพรขลา มีการขุดพบวัตถุโบราณซ้อนกัน ถึงสามสมัย ทั้งยุค วัฒนธรรมเกลือ ยุคขอมนับถือพราหมณ์เรืองอำนาจ และสู่ยุคขอมนับถือพุทธที่ล่มสลายไปจากพื้นที่แอ่งโคราชในที่สุด กลุ่มโพนม่วงจึงเป็นกสิกรรมเป็นหลัก

กลุ่มไพรขลาถึงแมจะเปนกลุ่มภาษาถิ่นลาว(เปนสวนใหญ)แตวัฒนธรรม/พิธีกรรมบางอยางก็ไดมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมสวย และวัฒนธรรมจีน ไดหลอมรวมวัฒนธรรม วิถีชุมชนจากความหลากหลายแตกตางของชาติพันธุ สามารถอยูดวยกันอยางสงบสุข มีวิถีชีวิตชุมชนและความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียงอยางสงบสุข ไมมีปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และด้วยทำเลที่ตั้งของบ้านไพรขลาแต่เดิมมาคือทางผ่านของขบวนการค้า ต่างๆเพราะสภาพพื้นที่พ้นการเออท่วมของแม่น้ำมูล แต่มีทางออกด้านติดต่อที่ใช้แม่น้ำมูลได้สะดวก จึงมีการปรับตัวด้านการเป็นกลุ่มพ่อค้าเดินทางค้าขายไปทั่วและถ่ายทอดต่อมาสู่รุ่นลูกหลาน

 

กลุ่มบ้านขามคือกลุ่มที่มีลักษณะมีการผสมผสานการดำรงชีวิตแบบโพนม่วงและแบบไพรขลาคือมีทั้งที่เป็นกสิกรรมเป็นหลัก และมีกลุ่มที่โน้มเอียงไปทางไพรขลาเพราะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายกันจึงมีกลุ่มที่ถนัดด้านค้าขาย และ มีการสืบทอดสู่ลูกหลานทั้งที่มีความถนัดด้านค้าขาย และกสิกรรม

 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.