ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performancce Assessments LPA) ประจำปี 2565 ได้ออกตรวจตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ด้าน
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performancce Assessments LPA) ประจำปี 2565 ได้ออกตรวจตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ด้าน
วันที่ 27 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี นายวัชรพงศ์ ดีเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  นางสาวยุพา ยอดสุรินทร์ พัฒนากรประจำตำบลไพรขลา  นายชัชพล น
วันที่ 27 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี นายวัชรพงศ์ ดีเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวยุพา ยอดสุรินทร์ พัฒนากรประจำตำบลไพรขลา นายชัชพล น
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ...องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา...  นำโดย นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ไพรขลา ผู้นำชุมชนด้านต่างๆ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนม่วง ประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมโคร
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ...องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา... นำโดย นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ไพรขลา ผู้นำชุมชนด้านต่างๆ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนม่วง ประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมโคร
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา นำโดย...นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ไพรขลา... ได้จัดประชุมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอ
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา นำโดย...นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ไพรขลา... ได้จัดประชุมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอ
 
 
 
[ 10-08-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงานทั่วไป ...   doc120220810041923.pdf 
[ 08-08-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ...   doc120220808074726.pdf 
[ 01-08-2565] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220801023955.pdf 
[ 22-07-2565] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220722023313.pdf 
[ 19-07-2565] ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ...   doc120220721085122.pdf 
[ 01-07-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220701065605.pdf 
[ 29-06-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม ...   doc120220629062221.pdf 
[ 27-06-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ...   doc120220627035132.pdf 
[ 24-06-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220624032855.pdf 
[ 27-05-2565] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ ...   doc120220527062552.pdf 
 
 
 
[ 25-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสรสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221110105155.pdf 
[ 25-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสรสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221110104741.pdf 
[ 20-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศพด.โพนม่วง-ม่วงสวรรค์ ...   doc120221111135150.pdf 
[ 19-10-2565] เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์   doc120221111134907.pdf 
[ 21-07-2565]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220809072718.pdf 
[ 21-07-2565]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220809072510.pdf 
[ 21-07-2565]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220809072439.pdf 
[ 21-07-2565]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220809072403.pdf 
[ 21-07-2565]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220809072134.pdf 
[ 21-07-2565]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220809072104.pdf 
 
 
[ 02-10-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 25(สขร.1) ...   doc120221110112315.pdf 
[ 02-09-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ...   doc120221110113018.pdf 
[ 04-08-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ...   doc120220809061244.pdf 
[ 03-08-2565]  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220803064834.pdf 
[ 04-07-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2565 ...   doc120220721084150.pdf 
[ 06-06-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 25(สขร.1) ...   doc120220607081019.pdf 
[ 03-05-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565(สขร.1) ...   doc120220526090203.pdf 
[ 27-04-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ...   doc120220510051705.pdf 
[ 04-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (สขร.1) ...   doc120220407025050.pdf 
[ 03-03-2565]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ...   doc120220310063052.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.