ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120221110112315.pdf   02-10-2565  44  2
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120221110113018.pdf   02-09-2565  50  6
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220809061244.pdf   04-08-2565  173  5
4   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3  doc120220803064834.pdf   03-08-2565  184  7
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220721084150.pdf   04-07-2565  178  2
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220607081019.pdf   06-06-2565  193  3
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220526090203.pdf   03-05-2565  205  6
8   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2  doc120220510051705.pdf   27-04-2565  206  5
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220407025050.pdf   04-04-2565  218  7
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220310063052.pdf   03-03-2565  215  7
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220202090742.pdf   02-02-2565  225  5
12   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1  doc120220113022125.pdf   13-01-2565  229  2
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220106091413.pdf   04-01-2565  202  5
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120211214025640.pdf   03-12-2564  214  4
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120211209071222.pdf   04-11-2564  203  6
16   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4  doc120211126041512.pdf   20-10-2564  221  2
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120211126042053.pdf   04-10-2564  208  1
18   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211126040258.pdf   04-10-2564  222  5
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210929041823.pdf   03-09-2564  234  1
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210824044452.pdf   03-08-2564  234  1
21   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3  doc120210824045222.pdf   02-07-2564  232  1
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210824044402.pdf   02-07-2564  234  0
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210824044307.pdf   04-06-2564  232  0
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210607042217.pdf   03-05-2564  255  3
25   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  doc120210427092002.pdf   27-04-2564  262  3
26   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210512070215.pdf   02-04-2564  270  1
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084849.pdf   04-03-2564  268  1
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084647.pdf   03-02-2564  280  1
29   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1  doc120210427091755.pdf   27-01-2564  254  1
30   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084346.pdf   04-01-2564  272  1
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084250.pdf   03-12-2563  290  1
32   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084143.pdf   04-11-2563  269  1
33   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210427080224.pdf   05-10-2563  233  4
34   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210427080114.pdf   05-10-2563  233  1
35   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  doc120210824045613.pdf   02-10-2563  211  0
36   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200817215529.pdf   03-08-2563  253  7
37   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 3  doc120200817215936.pdf   30-07-2563  251  8
38   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  สขร1   03-07-2563  256  5
39   ประกาศอบต.ไพรขลา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 กลุ่มรายการ  ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 กลุ่มรายการ    19-06-2563  258  24
40   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  สขร1   16-06-2563  262  5
41   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200529092511.pdf   01-05-2563  259  6
42   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 2  doc120200529092608.pdf   30-04-2563  258  3
43   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 1  doc120200423004043.pdf   23-04-2563  252  8
44   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200421014421.pdf   15-04-2563  255  3
45   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200428204240.pdf   18-03-2563  252  6
46   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200227233325.pdf   19-02-2563  246  8
47   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200117014206.pdf   13-01-2563  271  3
48   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200117014118.pdf   13-01-2563  256  2
49   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200117014008.pdf   18-11-2562  272  2
50   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  doc120191110211835.pdf   22-10-2562  270  7
51   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 4  doc120191010003343.pdf   10-10-2562  297  3
52   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)   02-10-2562  295  3
53   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190908234809.pdf   03-09-2562  255  5
54   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190805205158.pdf   02-08-2562  245  6
55   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 3  doc120191010003059.pdf   18-07-2562  232  4
56   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190805001710.pdf   04-07-2562  200  4
57   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190618004614.pdf   06-06-2562  216  5
58   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190510011517.pdf   08-05-2562  221  2
59   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 2  doc120190429194928.pdf   17-04-2562  200  4
60   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190510012225.pdf   09-04-2562  214  2
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.