ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120230131105708.pdf   05-01-2566  7  1
2   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  doc120221222112909.pdf   02-12-2565  117  0
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120221222112409.pdf   02-12-2565  117  2
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120221222112451.pdf   04-11-2565  116  2
5   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4  doc120221129110213.pdf   20-10-2565  170  0
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120221110112315.pdf   02-10-2565  240  2
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120221110113018.pdf   02-09-2565  242  7
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220809061244.pdf   04-08-2565  374  5
9   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3  doc120220803064834.pdf   03-08-2565  369  7
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220721084150.pdf   04-07-2565  367  2
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220607081019.pdf   06-06-2565  378  3
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220526090203.pdf   03-05-2565  389  6
13   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2  doc120220510051705.pdf   27-04-2565  388  5
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220407025050.pdf   04-04-2565  403  7
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220310063052.pdf   03-03-2565  398  7
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220202090742.pdf   02-02-2565  404  5
17   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1  doc120220113022125.pdf   13-01-2565  412  2
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120220106091413.pdf   04-01-2565  370  5
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120211214025640.pdf   03-12-2564  385  4
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120211209071222.pdf   04-11-2564  371  6
21   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4  doc120211126041512.pdf   20-10-2564  393  2
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120211126042053.pdf   04-10-2564  379  1
23   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211126040258.pdf   04-10-2564  395  5
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210929041823.pdf   03-09-2564  401  1
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210824044452.pdf   03-08-2564  401  1
26   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3  doc120210824045222.pdf   02-07-2564  408  1
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210824044402.pdf   02-07-2564  406  0
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210824044307.pdf   04-06-2564  401  0
29   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210607042217.pdf   03-05-2564  426  3
30   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  doc120210427092002.pdf   27-04-2564  432  3
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210512070215.pdf   02-04-2564  442  1
32   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084849.pdf   04-03-2564  447  1
33   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084647.pdf   03-02-2564  511  1
34   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1  doc120210427091755.pdf   27-01-2564  424  1
35   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084346.pdf   04-01-2564  441  1
36   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084250.pdf   03-12-2563  464  1
37   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120210323084143.pdf   04-11-2563  440  1
38   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210427080224.pdf   05-10-2563  406  4
39   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210427080114.pdf   05-10-2563  400  1
40   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  doc120210824045613.pdf   02-10-2563  379  0
41   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200817215529.pdf   03-08-2563  426  7
42   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 3  doc120200817215936.pdf   30-07-2563  426  8
43   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  สขร1   03-07-2563  429  5
44   ประกาศอบต.ไพรขลา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 กลุ่มรายการ  ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 กลุ่มรายการ    19-06-2563  433  24
45   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  สขร1   16-06-2563  433  5
46   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200529092511.pdf   01-05-2563  426  6
47   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 2  doc120200529092608.pdf   30-04-2563  428  3
48   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 1  doc120200423004043.pdf   23-04-2563  424  8
49   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200421014421.pdf   15-04-2563  428  3
50   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200428204240.pdf   18-03-2563  419  6
51   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200227233325.pdf   19-02-2563  418  8
52   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200117014206.pdf   13-01-2563  442  3
53   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200117014118.pdf   13-01-2563  444  2
54   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120200117014008.pdf   18-11-2562  443  2
55   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  doc120191110211835.pdf   22-10-2562  439  7
56   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 4  doc120191010003343.pdf   10-10-2562  475  3
57   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)   02-10-2562  468  3
58   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190908234809.pdf   03-09-2562  382  5
59   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1) อบต.ไพรขลา  doc120190805205158.pdf   02-08-2562  349  6
60   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 3  doc120191010003059.pdf   18-07-2562  328  4
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.