ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220810041923.pdf   10-08-2565  220  53
2   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220808074726.pdf   08-08-2565  192  53
3   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220801023955.pdf   01-08-2565  197  60
4   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220722023313.pdf   22-07-2565  207  83
5   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)  doc120220721085122.pdf   19-07-2565  175  10
6   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220701065605.pdf   01-07-2565  232  86
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220629062221.pdf   29-06-2565  171  10
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  doc120220627035132.pdf   27-06-2565  173  5
9   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220624032855.pdf   24-06-2565  240  101
10   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220527062552.pdf   27-05-2565  196  34
11   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220518085851.pdf   18-05-2565  181  23
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220419090848.pdf   19-04-2565  201  38
13   รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 รอบ 6 เดือน  doc120220412091214.pdf   31-03-2565  174  4
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  doc120220329085239.pdf   29-03-2565  184  12
15   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309065038.pdf   09-03-2565  177  4
16   ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309064857.jpg   09-03-2565  170  1
17   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  doc120220302064916.pdf   02-03-2565  180  1
18   คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220301021115.pdf   01-03-2565  174  4
19   ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการด้านอาหารประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (COVID Free Sitting) สำหรับสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  doc120220208033730.pdf   08-02-2565  183  3
20   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565  doc120220208033416.pdf   08-02-2565  182  2
21   รานงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120220208064603.pdf   07-02-2565  179  6
22   มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565  มาตรการการกักกันตัว   02-02-2565  165  1
23   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220208080746.pdf   24-01-2565  172  4
24   มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศการปีใหม่ของจังหวัดสุรินทร์  doc120220112062706.pdf   12-01-2565  167  3
25   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080145.pdf   28-10-2564  159  1
26   งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208081139.pdf   28-10-2564  159  3
27   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035221.pdf   05-10-2564  157  1
28   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080401.pdf   05-10-2564  156  1
29   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090859.pdf   01-10-2564  151  1
30   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090723.pdf   01-10-2564  159  4
31   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035033.pdf   07-09-2564  162  1
32   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210906093319.pdf   06-09-2564  223  11
33   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ส.2564  doc120220429040203.pdf   01-09-2564  156  2
34   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210830021419.pdf   30-08-2564  229  10
35   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209034804.pdf   05-08-2564  157  2
36   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120210731042939.pdf   30-07-2564  279  27
37   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209034214.pdf   09-07-2564  159  1
38   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210908025107.pdf   07-07-2564  229  1
39   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208084817.pdf   09-06-2564  158  1
40   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208083025.pdf   10-05-2564  159  1
41   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210503030254.pdf   30-04-2564  257  7
42   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210430024636.pdf   27-04-2564  248  3
43   ประกาศขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210427090618.pdf   27-04-2564  274  19
44   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208082445.pdf   08-04-2564  161  1
45   รายงานการตรวจสอบรานงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  doc120210316065955.pdf   16-03-2564  259  2
46   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208081431.pdf   02-03-2564  162  0
47   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208080942.pdf   02-02-2564  158  0
48   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210114053955.pdf   14-01-2564  227  2
49   ขอประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสาร1   13-01-2564  346  19
50   รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215030252.pdf   25-12-2563  259  1
51   รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215030116.pdf   25-12-2563  179  1
52   รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215025947.pdf   25-12-2563  177  1
53   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  doc120201228081221.pdf   25-12-2563  151  3
54   รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส4  doc120010110143636.pdf   14-10-2563  162  3
55   รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120010110143828.pdf   09-10-2563  162  2
56   รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563  doc120010110151356.pdf   08-10-2563  155  3
57   รายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563  doc120010110144058.pdf   08-10-2563  170  5
58   เชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ และยังไม่เคยลงทะเบียน ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120010116133344.jpg   30-09-2563  164  1
59   รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม2563  doc120010113081607.pdf   02-09-2563  172  4
60   ประกาศอบต.ไพรขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และ พัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อฟอร์ด   01-09-2563  164  48
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.