ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120230321112517.pdf   17-03-2566  1  1
2   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรืองและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230301102713.pdf   01-03-2566  30  4
3   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)  doc120230301102637.pdf   01-03-2566  32  2
4   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของอบต.ไพรขลา  doc120230131103549.pdf   18-01-2566  100  10
5   ประชาสัมพันธ์ การเข้าตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)    13-01-2566  134  0
6   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัชญีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  doc120221223095108.pdf   23-12-2565  166  2
7   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221223094844.pdf   25-11-2565  172  2
8   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221222113050.pdf   03-10-2565  173  2
9   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230120142128.pdf   01-10-2565  98  4
10   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220810041923.pdf   10-08-2565  466  53
11   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220808074726.pdf   08-08-2565  437  54
12   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220801023955.pdf   01-08-2565  439  60
13   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220722023313.pdf   22-07-2565  450  83
14   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)  doc120220721085122.pdf   19-07-2565  413  10
15   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220701065605.pdf   01-07-2565  470  86
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220629062221.pdf   29-06-2565  408  10
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  doc120220627035132.pdf   27-06-2565  404  5
18   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220624032855.pdf   24-06-2565  476  101
19   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220527062552.pdf   27-05-2565  430  34
20   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220518085851.pdf   18-05-2565  408  23
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220419090848.pdf   19-04-2565  475  38
22   รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 รอบ 6 เดือน  doc120220412091214.pdf   31-03-2565  403  5
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  doc120220329085239.pdf   29-03-2565  418  12
24   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309065038.pdf   09-03-2565  404  4
25   ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309064857.jpg   09-03-2565  400  1
26   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  doc120220302064916.pdf   02-03-2565  423  1
27   คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220301021115.pdf   01-03-2565  403  4
28   ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการด้านอาหารประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (COVID Free Sitting) สำหรับสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  doc120220208033730.pdf   08-02-2565  409  3
29   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565  doc120220208033416.pdf   08-02-2565  407  2
30   รานงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120220208064603.pdf   07-02-2565  405  8
31   มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565  มาตรการการกักกันตัว   02-02-2565  394  1
32   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220208080746.pdf   24-01-2565  400  4
33   มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศการปีใหม่ของจังหวัดสุรินทร์  doc120220112062706.pdf   12-01-2565  397  3
34   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080145.pdf   28-10-2564  386  1
35   งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208081139.pdf   28-10-2564  393  3
36   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035221.pdf   05-10-2564  385  1
37   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080401.pdf   05-10-2564  386  1
38   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090859.pdf   01-10-2564  394  1
39   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090723.pdf   01-10-2564  389  4
40   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035033.pdf   07-09-2564  386  1
41   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210906093319.pdf   06-09-2564  453  11
42   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ส.2564  doc120220429040203.pdf   01-09-2564  383  2
43   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210830021419.pdf   30-08-2564  473  10
44   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209034804.pdf   05-08-2564  385  2
45   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120210731042939.pdf   30-07-2564  524  27
46   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209034214.pdf   09-07-2564  390  1
47   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210908025107.pdf   07-07-2564  462  1
48   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208084817.pdf   09-06-2564  395  1
49   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208083025.pdf   10-05-2564  389  1
50   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210503030254.pdf   30-04-2564  491  7
51   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210430024636.pdf   27-04-2564  505  3
52   ประกาศขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210427090618.pdf   27-04-2564  497  19
53   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208082445.pdf   08-04-2564  389  1
54   รายงานการตรวจสอบรานงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  doc120210316065955.pdf   16-03-2564  499  2
55   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208081431.pdf   02-03-2564  390  0
56   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208080942.pdf   02-02-2564  388  0
57   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210114053955.pdf   14-01-2564  453  2
58   ขอประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสาร1   13-01-2564  595  19
59   รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215030252.pdf   25-12-2563  490  1
60   รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215030116.pdf   25-12-2563  343  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.