ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
แหล่งท่องเที่ยว
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 LPA ส่วนกองการศึกษาฯ
 LPA กองช่าง
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
 การจัดทำฐานข้อมูลตลาด
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-13
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ระเบียบการใช้และรักษารถยนต์
 รวมระเบียบ การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คที่หมดอายุ  doc120231130105759.pdf   29-11-2566  3  1
2   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  doc120231114091438.pdf   13-11-2566  11  2
3   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  doc120231107110932.pdf   07-11-2566  12  4
4   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120231031132040.pdf   31-10-2566  12  2
5   ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120231018135846.pdf   04-10-2566  25  13
6   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  doc120230721134501.pdf   21-07-2566  69  5
7   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  doc120230714100041.pdf   14-07-2566  119  9
8   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชำระภาษีและบริการเก็บค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120230630112051.pdf   30-06-2566  123  14
9   ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    22-06-2566  137  1
10   ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  doc120230615101104.pdf   15-06-2566  163  6
11   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  doc120230606151722.pdf   06-06-2566  172  4
12   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  doc120230510153620.pdf   10-05-2566  225  8
13   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จากระดับกลางเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น  doc120230510153308.pdf   09-05-2566  215  2
14   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขอยทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ จำนวน 2 กลุ่มรายการ  doc120230426114403.pdf   28-03-2566  224  5
15   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการพัสดุครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  doc120230426115027.pdf   17-03-2566  223  2
16   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120230321112517.pdf   17-03-2566  292  27
17   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรืองและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230301102713.pdf   01-03-2566  298  4
18   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)  doc120230301102637.pdf   01-03-2566  291  2
19   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของอบต.ไพรขลา  doc120230131103549.pdf   18-01-2566  343  11
20   ประชาสัมพันธ์ การเข้าตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)    13-01-2566  397  0
21   ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ    23-12-2565  8  0
22   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัชญีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  doc120221223095108.pdf   23-12-2565  458  2
23   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221223094844.pdf   25-11-2565  459  2
24   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221222113050.pdf   03-10-2565  461  2
25   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230120142128.pdf   01-10-2565  328  4
26   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220810041923.pdf   10-08-2565  764  63
27   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220808074726.pdf   08-08-2565  731  63
28   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220801023955.pdf   01-08-2565  734  61
29   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220722023313.pdf   22-07-2565  747  83
30   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)  doc120220721085122.pdf   19-07-2565  711  11
31   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220701065605.pdf   01-07-2565  769  89
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220629062221.pdf   29-06-2565  710  10
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  doc120220627035132.pdf   27-06-2565  688  6
34   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220624032855.pdf   24-06-2565  772  101
35   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220527062552.pdf   27-05-2565  707  35
36   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220518085851.pdf   18-05-2565  696  23
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220419090848.pdf   19-04-2565  758  39
38   รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 รอบ 6 เดือน  doc120220412091214.pdf   31-03-2565  681  5
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  doc120220329085239.pdf   29-03-2565  693  12
40   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309065038.pdf   09-03-2565  689  4
41   ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309064857.jpg   09-03-2565  686  1
42   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  doc120220302064916.pdf   02-03-2565  700  1
43   คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220301021115.pdf   01-03-2565  682  4
44   ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการด้านอาหารประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (COVID Free Sitting) สำหรับสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  doc120220208033730.pdf   08-02-2565  686  3
45   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565  doc120220208033416.pdf   08-02-2565  677  2
46   รานงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120220208064603.pdf   07-02-2565  683  8
47   มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565  มาตรการการกักกันตัว   02-02-2565  677  1
48   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220208080746.pdf   24-01-2565  679  4
49   มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศการปีใหม่ของจังหวัดสุรินทร์  doc120220112062706.pdf   12-01-2565  680  3
50   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080145.pdf   28-10-2564  660  1
51   งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208081139.pdf   28-10-2564  665  3
52   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035221.pdf   05-10-2564  667  1
53   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080401.pdf   05-10-2564  668  1
54   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090859.pdf   01-10-2564  668  1
55   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090723.pdf   01-10-2564  666  4
56   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035033.pdf   07-09-2564  667  1
57   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210906093319.pdf   06-09-2564  736  11
58   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ส.2564  doc120220429040203.pdf   01-09-2564  662  2
59   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210830021419.pdf   30-08-2564  751  10
60   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209034804.pdf   05-08-2564  661  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.