ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
ข้อมูลอื่นๆ
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยง
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220810041923.pdf   10-08-2565  50  33
2   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220808074726.pdf   08-08-2565  42  49
3   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  doc120220801023955.pdf   01-08-2565  47  56
4   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  doc120220722023313.pdf   22-07-2565  60  79
5   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)  doc120220721085122.pdf   19-07-2565  30  10
6   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220701065605.pdf   01-07-2565  95  86
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220629062221.pdf   29-06-2565  28  10
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  doc120220627035132.pdf   27-06-2565  33  5
9   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220624032855.pdf   24-06-2565  100  101
10   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220527062552.pdf   27-05-2565  53  34
11   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120220518085851.pdf   18-05-2565  48  23
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220419090848.pdf   19-04-2565  66  38
13   รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 รอบ 6 เดือน  doc120220412091214.pdf   31-03-2565  41  4
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  doc120220329085239.pdf   29-03-2565  53  12
15   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309065038.pdf   09-03-2565  45  4
16   ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา  doc120220309064857.jpg   09-03-2565  43  1
17   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  doc120220302064916.pdf   02-03-2565  46  1
18   คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220301021115.pdf   01-03-2565  43  4
19   ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการด้านอาหารประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (COVID Free Sitting) สำหรับสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  doc120220208033730.pdf   08-02-2565  49  3
20   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565  doc120220208033416.pdf   08-02-2565  50  2
21   รานงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120220208064603.pdf   07-02-2565  52  6
22   มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565  มาตรการการกักกันตัว   02-02-2565  36  1
23   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220208080746.pdf   24-01-2565  40  4
24   มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศการปีใหม่ของจังหวัดสุรินทร์  doc120220112062706.pdf   12-01-2565  37  3
25   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080145.pdf   28-10-2564  31  1
26   งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208081139.pdf   28-10-2564  31  3
27   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035221.pdf   05-10-2564  29  1
28   รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220208080401.pdf   05-10-2564  29  1
29   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090859.pdf   01-10-2564  23  1
30   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220412090723.pdf   01-10-2564  33  4
31   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209035033.pdf   07-09-2564  31  1
32   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210906093319.pdf   06-09-2564  88  11
33   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ส.2564  doc120220429040203.pdf   01-09-2564  26  2
34   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  doc120210830021419.pdf   30-08-2564  94  10
35   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209034804.pdf   05-08-2564  33  2
36   ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120210731042939.pdf   30-07-2564  142  27
37   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220209034214.pdf   09-07-2564  32  1
38   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210908025107.pdf   07-07-2564  98  1
39   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208084817.pdf   09-06-2564  29  1
40   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208083025.pdf   10-05-2564  30  1
41   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210503030254.pdf   30-04-2564  124  7
42   งบแสดงผลการดำเนินงานไพรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210430024636.pdf   27-04-2564  110  3
43   ประกาศขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120210427090618.pdf   27-04-2564  143  19
44   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208082445.pdf   08-04-2564  35  1
45   รายงานการตรวจสอบรานงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  doc120210316065955.pdf   16-03-2564  126  2
46   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208081431.pdf   02-03-2564  31  0
47   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220208080942.pdf   02-02-2564  31  0
48   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210114053955.pdf   14-01-2564  94  2
49   ขอประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสาร1   13-01-2564  209  19
50   รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215030252.pdf   25-12-2563  120  1
51   รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215030116.pdf   25-12-2563  87  1
52   รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210215025947.pdf   25-12-2563  86  1
53   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  doc120201228081221.pdf   25-12-2563  79  3
54   รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส4  doc120010110143636.pdf   14-10-2563  95  3
55   รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120010110143828.pdf   09-10-2563  92  2
56   รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563  doc120010110151356.pdf   08-10-2563  92  3
57   รายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563  doc120010110144058.pdf   08-10-2563  98  5
58   เชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ และยังไม่เคยลงทะเบียน ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120010116133344.jpg   30-09-2563  95  1
59   รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม2563  doc120010113081607.pdf   02-09-2563  95  4
60   ประกาศอบต.ไพรขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และ พัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อฟอร์ด   01-09-2563  103  48
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.