ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ๑. พิมพ์ลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mkyar0  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพโดยทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
นโยบาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
การบริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การบริหารงานบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-13
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ระเบียบการใช้และรักษารถยนต์
 รวมระเบียบ การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[18-05-2023]   โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ปฐมนิเทศปีการศึกษา_2566 เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการบริหารสถานศึกษา และชี้แจงปรึกษาหารือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียน การสอน
[16-05-2023]   ปฐมนิเทศปีการศึกษา_2566 เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการบริหารสถานศึกษา และชี้แจงปรึกษาหารือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียน การสอน 
การประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[12-05-2023]   การประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (การพับเหรียญโปรยทาน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[10-05-2023]   โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (การพับเหรียญโปรยทาน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566
[09-05-2023]   กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566  
พิจารณาโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น_องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
[05-05-2023]   พิจารณาโครงการที่ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น_องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[13-04-2023]   โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
โครงการเสริมสร้างการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[10-04-2023]   โครงการเสริมสร้างการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[03-04-2023]   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
[25-03-2023]   ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 
พิธีมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย)โครงการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
[25-03-2023]   พิธีมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย)โครงการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
[23-03-2023]   ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[15-03-2023]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
วันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินท
[03-03-2023]   วันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินท 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
[27-02-2023]   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ต้อนรับคณะตรวจติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสรสาสน์  สีเพ็ง) ด้วยความยินดียิ่งคะ
[24-02-2023]   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ต้อนรับคณะตรวจติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสรสาสน์ สีเพ็ง) ด้วยความยินดียิ่งคะ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา กิจกรรม Big Cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
[23-02-2023]   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา กิจกรรม Big Cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่ติดตามการรายงานการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
[22-02-2023]   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่ติดตามการรายงานการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. อบต.ไพรขลาได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ทะเลสาบทุ่งกุลา และเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน บริเวณเกาะกลางทะเลสาบทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดส
[22-02-2023]   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. อบต.ไพรขลาได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ทะเลสาบทุ่งกุลา และเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน บริเวณเกาะกลางทะเลสาบทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดส 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบลไพรขลา ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะเปียก จากต้นทางในครัวเรือน เพื่อร
[17-02-2023]   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบลไพรขลา ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะเปียก จากต้นทางในครัวเรือน เพื่อร 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2566
[15-02-2023]   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2566 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ได้ประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566
[15-02-2023]   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ได้ประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
[07-02-2023]   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลา ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ไพรขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[07-02-2023]   วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ไพรขลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ร่วมกันลงนามทำ MOU โคกหนองนา นายสุวรรณ ยางสุข ณ โคกหนองนาโมเดล
[19-01-2023]   วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ร่วมกันลงนามทำ MOU โคกหนองนา นายสุวรรณ ยางสุข ณ โคกหนองนาโมเดล 
วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลาได้มอบขนม และของขวัญให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในพื้นที่
[13-01-2023]   วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกอบต.ไพรขลาได้มอบขนม และของขวัญให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในพื้นที่  
วันที่ 12 มกราคม 2566 การประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่1 เชิญตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในทะเลสาบทุ่งกุลา
[12-01-2023]   วันที่ 12 มกราคม 2566 การประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่1 เชิญตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในทะเลสาบทุ่งกุลา 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 2
[12-01-2023]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 2 
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[06-01-2023]   วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performancce Assessments LPA) ประจำปี 2565 ได้ออกตรวจตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ด้าน
[19-07-2022]   วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performancce Assessments LPA) ประจำปี 2565 ได้ออกตรวจตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ด้าน 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี นายวัชรพงศ์ ดีเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวยุพา ยอดสุรินทร์ พัฒนากรประจำตำบลไพรขลา นายชัชพล น
[28-06-2022]   วันที่ 27 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี นายวัชรพงศ์ ดีเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวยุพา ยอดสุรินทร์ พัฒนากรประจำตำบลไพรขลา นายชัชพล น 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ...องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา... นำโดย นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ไพรขลา ผู้นำชุมชนด้านต่างๆ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนม่วง ประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมโคร
[23-06-2022]   วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ...องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา... นำโดย นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ไพรขลา ผู้นำชุมชนด้านต่างๆ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนม่วง ประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมโคร 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา นำโดย...นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ไพรขลา... ได้จัดประชุมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอ
[23-06-2022]   วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา นำโดย...นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ไพรขลา... ได้จัดประชุมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอ 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา นำโดย นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ...ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.... เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการเลี้ยงสุนัข-แมว อย่างถูกวิธีเพื่อลดความเส
[23-06-2022]   วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา นำโดย นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ...ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.... เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการเลี้ยงสุนัข-แมว อย่างถูกวิธีเพื่อลดความเส 
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งานป้องกันสำนักปลัด อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องยาเสพติดและการจราจรในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
[10-06-2022]   วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งานป้องกันสำนักปลัด อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องยาเสพติดและการจราจรในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัด อบต.ไพรขลา ดำเนินโครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมประชาคมตำบล
[10-06-2022]   วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัด อบต.ไพรขลา ดำเนินโครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมประชาคมตำบล 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง - ม่วงสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565
[06-06-2022]   วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง - ม่วงสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ประจำปีการศึกษา 2565
[19-05-2022]   วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.ไพรขลา ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีการศึกษา 2564
[13-05-2022]   วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.ไพรขลา ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีการศึกษา 2564 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
[13-05-2022]   วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปี 2565
[13-05-2022]   วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปี 2565 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี ประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
[08-05-2022]   วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี ประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักปลัด อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบลไพรขลาประจำปี 2565    ได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอ พัฒนากรอำเภอ ประจำตำบลลงนามเพื่อเป็นพยาน - กิจกรรมประกอบด้วย การทำ MOU ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลไพรขลา - กิจกรรมม
[08-05-2022]   วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักปลัด อบต.ไพรขลา ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบลไพรขลาประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอ พัฒนากรอำเภอ ประจำตำบลลงนามเพื่อเป็นพยาน - กิจกรรมประกอบด้วย การทำ MOU ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลไพรขลา - กิจกรรมม 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 กิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY ภายใต้ โครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด BIG CLEANING DAY” ประจำปี 2565 จังหวัดสุรินทร์
[27-03-2022]   วันที่ 25 มีนาคม 2565 กิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY ภายใต้ โครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด BIG CLEANING DAY” ประจำปี 2565 จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ประชุมกำหนดมาตรการ เตรียมความพร้อม โรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่น (ENDEMIC DISEASE)
[27-03-2022]   วันที่ 23 มีนาคม 2565 ประชุมกำหนดมาตรการ เตรียมความพร้อม โรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่น (ENDEMIC DISEASE) 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
[27-03-2022]   วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 
วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[27-03-2022]   วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
)วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านโพนม่วง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[27-03-2022]   )วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านโพนม่วง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (LTC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการดูแลรายบุคคลของหน่วยจัดบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
[27-03-2022]   วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (LTC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการดูแลรายบุคคลของหน่วยจัดบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 
วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ บริเวณเกาะกลางทะเลสาบทุ่งกุลา และอาคาร อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย (COMMUNITY ISOLATION:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา
[27-03-2022]   วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ บริเวณเกาะกลางทะเลสาบทุ่งกุลา และอาคาร อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย (COMMUNITY ISOLATION:CI) ในระดับพื้นที่ตำบลไพรขลา 
 วันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา มอบหมายเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง-ม่วงสวรรค์
[27-03-2022]   วันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยนายเฉลิมชัย คารศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา มอบหมายเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 
วันที่ 4 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้จัด โครงการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัยตลอดจนสามารถรู้ทัน ยับยั้ง และป้องกันการเกิดอัคคีภัย
[27-03-2022]   วันที่ 4 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้จัด โครงการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัยตลอดจนสามารถรู้ทัน ยับยั้ง และป้องกันการเกิดอัคคีภัย  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาฯ อบต.ไพรขลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
[10-03-2022]   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาฯ อบต.ไพรขลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี นายชาตรี มารอบ ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ครั้งแรก โดยมี สมาชิกสภา อบต.ไพรขลา ทั้ง 12 ห
[15-02-2022]   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี นายชาตรี มารอบ ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ครั้งแรก โดยมี สมาชิกสภา อบต.ไพรขลา ทั้ง 12 ห 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.ไพรขลา ร่วมกับ พมจ.สุรินทร์  ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนำเสนองบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับสภาพบ้านคนพิการ ราย นางคูณ ยางสุข บ้านเลขที่ 132 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
[03-02-2022]   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.ไพรขลา ร่วมกับ พมจ.สุรินทร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนำเสนองบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับสภาพบ้านคนพิการ ราย นางคูณ ยางสุข บ้านเลขที่ 132 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา จำนวน 3 จุด
[02-01-2022]   วันที่ 29 ธันวาคม 2564 รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา จำนวน 3 จุด 
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบ่พิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[13-12-2021]   วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ่พิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
โครงการส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดหัตถศิลป์ สุรินทร์ถิ่นไหมงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (
[13-12-2021]   โครงการส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดหัตถศิลป์ สุรินทร์ถิ่นไหมงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ("ถือตะกร้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต") 
ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
[13-12-2021]   ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ การเลือกตั้จากตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน
[13-12-2021]   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ การเลือกตั้จากตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 
 
อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-545132-3 , โทรสาร 044-545168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.