สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 20-11-2560 ]ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระกิ่งพระพุทธโสธรฯ(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ. ทม.สร.) 
 [ 17-11-2560 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ สู่ สถ.๔.๐ ประจำปี ๖๑ (นายอำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม และสังขะ) 
 [ 17-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 
 [ 17-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 
 [ 16-11-2560 ]การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 16-11-2560 ]โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอสังขะ ท่าตูม รัตนบุรี ศีขรภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) 
 [ 15-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 15-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 15-11-2560 ]แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอสนม)
 [ 15-11-2560 ]โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของเทศฟินแลนด์ (EDUCATION IN FINLAND) (นายอำเภอปราสาท สำโรงทาบ ศีขรภูมิ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี จอมพระ สนม และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 15-11-2560 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ จอมพระ บัวเชด และชุมพลบุรี) 
 [ 15-11-2560 ]การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560 (นายอำเภอสำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี จอมพระ และนายก ทม.สร.)
 [ 15-11-2560 ]แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายก ทม.สร.) 
 [ 15-11-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ Wasterwater Management Master Plan in Eastern Region of Thailand และการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่สอดคล้อง Thailand 4.0 (เทศบาลเมืองสุรินทร์) 
 [ 15-11-2560 ]ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเขวาสินรินทร์ และอำเภอชุมพลบุรี))
 [ 15-11-2560 ]การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเขวาสินรินทร์ และอำเภอชุมพลบุรี))
 [ 15-11-2560 ]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 [ 14-11-2560 ]กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 14-11-2560 ]ขอรับการสนับสนุนอาหาร(ข้าวกล่อง)พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (เพิ่มเติม) 
 [ 14-11-2560 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
 [ 10-11-2560 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 [ 10-11-2560 ]โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (นาย อ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และ นายก ทม.สร.) 
 [ 10-11-2560 ]สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 
 [ 10-11-2560 ]โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 
 [ 09-11-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ Wasterwater Management Master Plan in Eastern Region of Thailand และการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่สอดคล้อง Thailand 4.0 (เทศบาลเมืองสุรินทร์) 
 [ 09-11-2560 ]การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 09-11-2560 ]มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 09-11-2560 ]ขอหารือการตั้งงบประมาณก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" (นายอำเภอเมืองสุรินทร์)
 [ 09-11-2560 ]โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เทศบาลเมืองสุรินทร์ , ทต.สังขะ, ท่าตูม , ศีขรภูมิ , อบต.ไผ่) 
 [ 09-11-2560 ]การตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 (ทถอ.รัตนบุรี)
 [ 09-11-2560 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 09-11-2560 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำ เดือนตุลาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 08-11-2560 ]แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ 
 [ 07-11-2560 ]แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/60 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 07-11-2560 ]เชิญประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 07-11-2560 ]เชิญประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 07-11-2560 ]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
 [ 07-11-2560 ]หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 06-11-2560 ]ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอพนมดงรัก)
 [ 06-11-2560 ]ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอพนมดงรัก)
 [ 06-11-2560 ]ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 (ทม.สร.)
 [ 06-11-2560 ]รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 
 [ 06-11-2560 ]การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS)
 [ 06-11-2560 ]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) และเงินอุดหนุนเฉพะากิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 [ 06-11-2560 ]การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) และเงินอุดหนุนเฉพะากิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร. ) 
 [ 06-11-2560 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 [ 06-11-2560 ]ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 06-11-2560 ]ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 06-11-2560 ]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 [ 06-11-2560 ]การตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 06-11-2560 ]การออกร้าน "ธารากาชาดสุรินทร์" ในงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2560
 [ 06-11-2560 ]เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอศรีณรงค์ พนมดงรัก โนนนารายณ์ กาบเชิง จอมพระ เขวาสินรินทร์ นายก อบจ. ทม.สร.) 
 [ 03-11-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ(นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายก อบจ.สร., และนายก ทม.สร.) 
 [ 02-11-2560 ]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 02-11-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560"
 [ 02-11-2560 ]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 02-11-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Local government summit 2017
 [ 02-11-2560 ]การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 02-11-2560 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) 
 [ 01-11-2560 ]รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด