สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) 
 [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (นายอำเภอ ทุกเภอ) 
 [ 19-09-2560 ]โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน(สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์)
 [ 19-09-2560 ]โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 19-09-2560 ]ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ นายก ทม.สร) 
 [ 19-09-2560 ]การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) (นายก ทม.สร.) 
 [ 19-09-2560 ]การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) (นายก อบจ.สร.) 
 [ 19-09-2560 ]การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 18-09-2560 ]การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" 
 [ 18-09-2560 ]การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 [ 18-09-2560 ]การประชุมชี้แจงการจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ อบต. 
 [ 15-09-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 15-09-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (นายก อบจ.สร. , ทม.สร.)
 [ 14-09-2560 ]การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (นายก อบจ.สร.)
 [ 14-09-2560 ]การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (นายก ทม.สร.)
 [ 14-09-2560 ]การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 14-09-2560 ]ให้เทศบาล และ อบต.รายงานตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 [ 14-09-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ท่าตูม)
 [ 14-09-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ชุมพลบุรี และท่าตูม)
 [ 13-09-2560 ]การสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลทางเกษตร และเครื่องจักรกลสำหรับขุดแหล่งน้ำขนาดเล็ก/เจาะบ่อบาดาล ของประชาชน (นายก อบจ.สร.) 
 [ 13-09-2560 ]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอสำโรงทาบ) 
 [ 13-09-2560 ]แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายก ทม.สร.) 
 [ 12-09-2560 ]ขอเชิญร่วมกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 [ 12-09-2560 ]การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
 [ 12-09-2560 ]การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 
 [ 12-09-2560 ]เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 11-09-2560 ]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ เงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) (นายอำเภอ สนม) 
 [ 11-09-2560 ]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม
 [ 08-09-2560 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 08-09-2560 ]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 08-09-2560 ]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร. ,นายก ทม.สร.) 
 [ 08-09-2560 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 08-09-2560 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 08-09-2560 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (นายก ทม.สร.)
 [ 07-09-2560 ]แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/60 วันที่ 30 ส.ค. 60[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 07-09-2560 ]แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/60 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]]
 [ 07-09-2560 ]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอปราสาท และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 07-09-2560 ]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 (นายอำเภอจอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 07-09-2560 ]ขอเชิญร่วมกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 [ 07-09-2560 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 07-09-2560 ]ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่า่ธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
 [ 06-09-2560 ]เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 [ 05-09-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ลำดวน)
 [ 05-09-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.เมืองสุรินทร์)
 [ 05-09-2560 ]ขอสนับสนุนอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (เพิ่มเติม) (ทอ.เมืองสุรินทร์) 
 [ 05-09-2560 ]ขอสนับสนุนอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (เพิ่มเติม) (ทอ.เขวาสิรนทร์) 
 [ 04-09-2560 ]ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ (ทม.สร. และ อบจ.สร.)
 [ 04-09-2560 ]ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ (ทอ.ทุก อ.) 
 [ 04-09-2560 ]ประชาสัมพันธ์จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2560 (ทอ.สำโรงทาบ)
 [ 04-09-2560 ]ประชาสัมพันธ์จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2560 (ทม.สร.
 [ 04-09-2560 ]ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการศึกษาในชื่อโครงการ "ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" (ทม.สร.)
 [ 04-09-2560 ]ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการศึกษาในชื่อโครงการ "ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยสหพัฒน์ ครั้งที่ 20" (ทอ.สำโรงทาบ)
 [ 04-09-2560 ]ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติการสอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือประเมิน (ข้อสอบ) ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) (นายก ทม.สร.) 
 [ 04-09-2560 ]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2561 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 04-09-2560 ]ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2561 (นายก อบจ.สร. และ นายก ทม.สร.)
 [ 04-09-2560 ]การดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 04-09-2560 ]การดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) 
 [ 04-09-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ชุมพลบุรี และ เขวาสินรินทร์)
 [ 01-09-2560 ]มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560
 [ 01-09-2560 ]โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" 
1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด