สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

คำขวัญตำบลไพรขลา

“ ทุ่งนาข้าวมะลิหอม             งามพร้อมผ้าไหมสวย

      ร่ำรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำทะเลสาบทุ่งกุลา ”

วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี”

พันธกิจ

. ทางต้องพัฒนา พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

. นาต้องมีน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ หมู่บ้าน เพื่อใช้ทำนาปี ให้มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด

. คนต้องมีงาน ส่งเสริมการมีงาน มีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม

. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในตำบล เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ

. ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น

. ให้ความสำคัญงานพัฒนา ปัญหาเร่งด่วน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา อื่นๆ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง

. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นการดำเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

. ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน

๑๐. ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใน

๑๑. การบริหารงาน และดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอำนาจ โดยบริหารงานและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ จังหวัด และตำบล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ให้อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ

จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๒. ส่งเสริมอาชีพเพื่อรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การเกษตร อินทรีย์

๓. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพการบรอการจัดการ สังคม การเมือง กฎหมาย

๔. ประชาชนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๕. ประชาชนตื่นตัวในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ประเพณี และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด