สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 

 เอกสารแนบ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี”

พันธกิจ ( MISSIONS)

. ทางต้องพัฒนา

การพัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะอาจดำเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะคำนึง ความสำคัญเร่งด่วน งบประมาณและประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นสำคัญ

. นาต้องมีน้ำ

การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆหมู่บ้าน เพื่อใช้ทำนาปีให้มีความเสี่ยงที่จะเสียหายเนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด โดยจะอาจดำเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะคำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วน งบประมาณและประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นสำคัญ

. คนต้องมีงาน

การส่งเสริมการมีงานมีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม การจัดหางบประมาณมาส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพทำนา กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพทุกกลุ่ม อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน แนวทางการดำเนินการประกอบ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต การพัฒนาสายพันธุ์พืช เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร

- สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

- ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน

- สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง

. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในตำบล

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- การจัดหา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ในการจัดงานพิธีต่างๆ

- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต

. ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพ เดือนละ ๑ ครั้ง

- สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ให้ได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดี

- สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/รายได้และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

. ให้ความสำคัญงานพัฒนา ปัญหาเร่งด่วน

ปัญหาเร่งด่วน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา อื่นๆ เป็นปัญหาที่ต้องงานประกอบด้วย

- จัดให้มีและบำรุงรักษา ไฟฟ้า น้ำประปา

- จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมสำหรับขนส่งพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

- สนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ดีรับการช่วยเหลือ แก้ไข อย่างรีบด่วนและทั่วถึง

. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนและระดับการศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาสำหรับเด็ก

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้สนใจในการศึกษา การเล่นกีฬา และการเล่นดนตรี เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาและเยาวชน ประชาชน ประเภทต่างๆ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนนโยบาย

- สนับสนุนบทบาทสถาบัน”บวร”(บ้าน-วัด-โรงเรียน)ให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

- สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม

- สนับสนุนโครงการด้านบอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย

เป็นการดำเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุขในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การป้องกัน และการบำบัดรักษาโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมสนับสนุนงานของ อสม.ให้มีคุณภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำกับดูแลการรักษาความสะอาดเรียบร้อยการกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสำหรับชุมชนทุกหมู่บ้านในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น

- จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ หรืผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์โดยเร่งรีบด่วน โดยจัดให้มีหน่วยบริการรับ-ส่ง ของท้องถิ่นเพื่อนำส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา

. ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อปพร.อสม.เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรบกลุ่มแม่บ้าน

๑๐. ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีการแก้ไขแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม โดยการช่วยกันสอดส่องดูแล การแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ และการป้องปรามบุตรหลานและเพื่อนบ้าน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแล บำบัดรักษาอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เลิกเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และกลับมาอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข

๑๑. การบริหารงานและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอำนาจ

โดยบริหารงานและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ จังหวัด และตำบล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ให้อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ

นโยบายการบริหารด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑ ด้านระบบระบายน้ำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวางท่อระบายน้ำลอดถนนเส้นท่าตูม – ชุมพลบุรี ให้เชื่อมต่อคลองส่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ให้กระจายไปสู่ทุกพื้นที่ทำการเกษตรในตำบลไพรขลา รวมทั้งการขุดลอกคูคลองให้ลึกและกว้างขวางขึ้นเพื่อรองรับน้ำ และการระบายน้ำจากน้ำมูลสู่ลำพลับพลา

แนวทางการพัฒนา

๑. งานก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำ

๒. งานพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ในเขตตำบลไพรขลา

. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

. พัฒนาด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมวัสดุทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนแต่เรียนดี ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

แนวทางการพัฒนา

๑. งานจัดการเรียนกาสอนอย่างมีคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง

๒. งานจัดอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน

๓. งานป้องกันยาเสติดในโรงเรียน

๔. งานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

๕. งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

. ด้านวัฒนธรรมประเพณี

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนาให้อยู่ตลอดไป รวมทั้งปลุกเร้าให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

แนวทางการพัฒนา

. งานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒. งานส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

๓. งานส่งเสริมการนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๔. งานสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยจากโรคระบาด พัฒนาบริการด้านศูนย์สาธารณสุขให้ได้รับการบริการที่ครบถ้วน และได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา

๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนและโรงเรียน

๒. งานส่งเสริมการวางแผนครอบครัว

๓. งานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

๔. งานสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

๓.๒ ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนให้เข้มแข็งเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของตนเอง

แนวทางการพัฒนา

๑. งานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

๒. งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

๓. งานป้องกันยาเสพติดในชุมชน

๔. งานสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

๓.๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนบนเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒. งานสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชน

๓. งานผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลไพรขลา

๓.๔ ด้านสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. เด็กกำพร้า ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยเสมอภาค และมีความเท่าเทียมกัน

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ จัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในแต่ละชุมชน

๔.๒ จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะปลูกหญ้าแฝกตามคันคลอง จัดระบบนิเวศน์ทางน้ำ

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารจัดการ

๕.๑ ด้านการพัฒนาด้านบริการประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดระบบการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมมีอัธยาศัยที่ดี เสริมสร้างแนวคิดให้เกิดการบริการประชาชนแบบไร้พรมแดน

แนวทางการพัฒนา

๑. งานปรับปรุงลดขั้นตอน กระบวนการให้บริการประชาชน

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล

- ดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ตามแผนพัฒนาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด