สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 
ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไพรขลา ตำบลไพรขลา

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิง(ทะเลสาบทุ่งกุลา) ม.7 บ้านม่วงสวรรค์ ตำบลไพรขลา

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อท่าไทร ม.1 บ้านไพรขลา

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโพนทัน

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนงาม

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการโครงการเสริมสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตาเฮอ

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลไพรขลา

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขา

บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการขุดลอกหนองตาล้วน หมู่ที่ 8 บ้านโนนตาล

รายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำผ่าครึ่งพร้อมบ่อพัก หมู่ 10 บ้านโพนม่วง

รายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแบบท่อผ่าครึ่ง หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์

ผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างทางออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อบต.ณ หนองท่าไทร หมู่ที่ 1 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูง (โครงสร้างเหล็ก) หมู่ที่ 8 บ้านโนนตาล

ผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา

ผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา

รายชื่อผู้มารับ / ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการจ้างเหมาประกอบกลางวัน ศพด. บ้านโพนม่วง - ม่วงสวรรค์ ตำบลไพรขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด