สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 
กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 

  >>> ประกาศฯ หลักเกณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น พ.ศ.2557
  >>> ประกาศฯ อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พ.ศ.2557

>>> ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ พ.ศ.2557

>>> แบบเสนอโครงการ

>>> ใบเบิกเงิน

>>>แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

>>>แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

>>>คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อถิ่นหรือพื้นที่  อบต.ไพรขลา

>>>ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ  เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรขลา

>>>แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ไพรขลา

>>>ดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรขลา ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน  2559

>>>ดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรขลา ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม  2560

>>>ดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรขลา ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน  2560

>>>ดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพรขลา ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม  2560

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด