สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
บริการขั้นพื้นฐาน
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2081 ผ่านพื้นที่บ้านขามและไพรขลา ระยะทาง 6 กิโลเมตร

2.ทางหลวงชนบท หมายเลข 4001 จากทางหลวง 2081 ผ่านโพนม่วงถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-ทุ่งกุลา ระยะทาง 15.08 กิโลเมตร

3.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสาย ขาม-โพนม่วง ระยะทาง 11 กิโลเมตร

4.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสายไพรขลา - โนนสมบูรณ์ ระยะทาง 8.6 กิโลเมตร

5.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสายโนนตาล - ตาเฮอ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

6.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา และอบจ.สุรินทร์ จากทางหลวง 2081 ผ่านบ้านขาม ถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-หนองเรือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

7.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา จากทางหลวง 2081 บ้านโพนงามถึง คุ้มหนองควายบ้านโนนตาล ระยะทาง 4 กิโลเมตร

8.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา และอบจ.สุรินทร์ จากทางหลวง 2081 ผ่านโนนโพธิ์ ถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-หนองเรือ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

9.ทางหลวงท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา เส้นทางสายโพนม่วง - แสนสี สิ้นสุดที่สะพานข้ามลำพลับพลา ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร

10.ทางท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา จากทางหลวง 2081 - คุ้มหนองกระจับบ้านโนนหนามแท่ง ระยะทาง 3.1 กิโลเมตร

11.ทางท้องถิ่น โดยในความรับผิดชอบ อบต.ไพรขลา จากทางหลวง 2081 - ถึงแบ่งเขต อบต.ไพรขลา-หนองเรือ ระยะทาง 1 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

1.เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7

2.เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ TRUE จำนวน 2 แห่ง สถานที่ตั้ง บ้านไพรขลา หมู่ที่ 1 และบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 10

3.สถานีชุมสายย่อย TOT จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง ข้างทางหลวง 2081 กึ่งกลางระหว่างบ้านขามกับไพรขลา

การไฟฟ้า

ตำบลไพรขลามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำด้านการอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ระบบ ประกอบด้วย บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาลหมู่ที่ 8 และบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 มีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 2 ระบบ ในพื้นที่โครงการทะเลสาบทุ่งกุลา

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ตำบลไพรขลามีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 2 ลำน้ำคือ

1.ลำพลับพลา เป็นลำน้ำที่ใช้แบ่งเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด พาดผ่านด้านทิศเหนือ ผ่านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงสวรรค์หมู่ที่ 7 และบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 10 มีระยะทางคดโค้งตามสภาพพื้นที่ ยาว 14 กิโลเมตร มีศักยภาพด้านการระบายน้ำท่วมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลา แต่มีศักยภาพต่ำในด้านการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

2.ลำห้วยตาอุ่น ในเขตตำบลไพรขลาเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยตาอุ่น มีความยาวตามลักษณะการคดเคี้ยวยาว 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของบ้านขามหมู่ที่ 2 มีศักยภาพด้านการระบายน้ำในเขตพื้นที่ด้านการเกษตรในตอนล่างของตำบลไพรขลา มีศักยภาพปานกลางในการกับเก็บน้ำ ชาวเป็นขามใช้เป็นต้นทุนสำรองสำหรับระบบประปาของหมู่บ้าน

หนองน้ำสาธารณะ

1.บ้านไพรขลา หมู่ที่ 1 มีหนองน้ำจำนวน 8 หนอง แยกเป็น

หนองกระจับน้อย มีเนื้อที่ 19 ไร่ มีความจุน้ำ 60,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองมิมะใหญ่ มีเนื้อที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 6,500 ลูกบาศก์เมตร

หนองมิมะน้อย มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 2,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองจังหัน มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 4,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองท่าแคน มีเนื้อที่ 5 ไร่ มีความจุน้ำ 8,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองท่าโพน มีเนื้อที่ 25 ไร่ มีความจุน้ำ 120,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองตาหมอก มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 2,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองท่าไทร พื้นที่ 25 ไร่ มีความจุน้ำ 120,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

2.บ้านขาม หมู่ที่ 2 มีหนองน้ำจำนวน 7 หนอง แยกเป็น

หนองแวง มีเนื้อที่ 16 ไร่ มีความจุน้ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองโสนก มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 2,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองสองห้อง มีเนื้อที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 11,200 ลูกบาศก์เมตร

หนองโพน มีเนื้อที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตำหนักตราด มีเนื้อที่ 20 ไร่ มีความจุน้ำ 48,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองสำโรง มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 8,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองเหลิง มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 40,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

3.บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 มีหนองน้ำจำนวน 3 หนอง แยกเป็น

หนองกระจับ มีเนื้อที่ 21 ไร่ มีความจุน้ำ 60,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองโพนทัน มีเนื้อที่ 32 ไร่ มีความจุน้ำ 128,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองขันมอญ มีพื้นที่ 9 ไร่มี ความจุน้ำ 28,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในหมู่บ้าน

4.บ้านไพรขลาน้อย หมู่ที่ 4 มีหนองน้ำจำนวน 4 หนอง แยกเป็น

หนองสิมใหญ่ มีเนื้อที่ 5 ไร่ มีความจุน้ำ 16,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองสิมน้อย มีเนื้อที่ 5 ไร่ มีความจุน้ำ 9,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองช้างตาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 32,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองบัว พื้นที่ 20 ไร่ มีความจุน้ำ 80,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

5.บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 5 มีหนองน้ำจำนวน 1 หนอง หนองติ่งดาว พื้นที่ 5 ไร่ ความจุน้ำ 16,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในหมู่บ้าน

6.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 มีหนองน้ำจำนวน 1 หนอง หนองสระหลวง มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในสูบน้ำใช้ในหมู่บ้าน

7.บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 มีหนองน้ำจำนวน 8 หนอง แยกเป็น

หนองโสนก มีเนื้อที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองแสงใหญ่ มีเนื้อที่ 16 ไร่ มีความจุน้ำ 25,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองแสงกลาง มีเนื้อที่ 18 ไร่ มีความจุน้ำ 28,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองแสงข้าง มีเนื้อที่ 21 ไร่ มีความจุน้ำ 25,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองไผ่น้อย มีเนื้อที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 24,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองหลวง มีเนื้อที่ 34 ไร่ มีความจุน้ำ 81,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตาเมาะ มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 1,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองประปา พื้นที่ 6 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้านร่วมกับน้ำจากลำพลับพลา

8.บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8 มีหนองน้ำจำนวน 4 หนอง แยกเป็น

หนองโนนตาล พื้นที่ 2 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบอุปโภคบริโภคในคุ้มโนนตาล

หนองหัวควาย พื้นที่ 17 ไร่ มีความจุน้ำ 81,600 ลูกบาศก์เมตรใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบอุปโภคบริโภคในคุ้มหัวควาย

หนองตาล้วน พื้นที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 22,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้อุปโภคบริโภคในคุ้มโนนสังข์

หนองสระโนนสังข์ พื้นที่ 1 ไร่ มีความจุน้ำ 3,200 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบอุปโภคบริโภคในคุ้มโนนสังข์

9.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 มีหนองน้ำจำนวน 1 หนอง หนองพยอม มีพื้นที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 28,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักใช้สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน

10.บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 10 มีหนองน้ำจำนวน 8 หนอง แยกเป็น

หนองหัวช้าง มีเนื้อที่ 9 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตุ๊กแก มีเนื้อที่ 48 ไร่ มีความจุน้ำ 192,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองใหญ่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 4,500 ลูกบาศก์เมตร

หนองกลาง มีเนื้อที่ 2 ไร่ มีความจุน้ำ 2,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองหนองระเวียง มีเนื้อที่ 1 ไร่ มีความจุน้ำ 1,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองเหนือหรือหนองตาส้อม มีเนื้อที่ 9 ไร่ มีความจุน้ำ 38,400 ลูกบาศก์เมตร

หนองสระ มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 7,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองสิม(อยู่ติดหนองตุ๊กแก) มีเนื้อที่ 24 ไร่ มีความจุน้ำ 96,000 ลูกบาศก์เมตร

11.บ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 มีหนองน้ำจำนวน 5 หนอง แยกเป็น

หนองอะมี มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีความจุน้ำ 3,200 ลูกบาศก์เมตร

หนองบึง มีเนื้อที่ 2 ไร่ มีความจุน้ำ 2,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองผึ้ง มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 9,600 ลูกบาศก์เมตร

หนองตะวันตก มีเนื้อที่ 3 ไร่ มีความจุน้ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตร

หนองโพนงาม มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีความจุน้ำ 48,000 ลูกบาศก์เมตรใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

12.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 11 มีหนองน้ำจำนวน 2 หนอง แยกเป็น

หนองเกาะ มีเนื้อที่ 7 ไร่ มีความจุน้ำ 16,800 ลูกบาศก์เมตร

หนองกระจับ มีเนื้อที่ 21 ไร่ มีความจุน้ำ 72,000 ลูกบาศก์เมตรใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตประปาใช้ในหมู่บ้าน

แหล่งน้ำที่พัฒนา

1.แก้มลิงบ้านโนนสมบูรณ์ สถานที่ตั้ง บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 6 บริเวณลำพลับพลากั้นเขตเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด

2.ทะเลสาบทุ่งกุลา สถานที่ตั้ง บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 บริเวณเขตทำเลเลี้ยงสัตว์เดิมข้างลำพลับพลากั้นเขตเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด

3.บ่อบาดาลมาตรฐาน มีจำนวน 1 แห่ง บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 6 บริเวณวัดทุ่งสำราญ

ระบบประปา

ตำบลไพรขลามีระบบประปาจำนวน 6 หมู่บ้าน เป็นระบบประปาที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่คณะกรรมการประปาแต่ละหมู่บ้านไปทั้งหมด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่1 บ้านไพรขลา ,หมู่ที่ 2 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 2 บ้านขาม, หมู่ที่ 4 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 4 บ้านไพรขลาน้อย, หมู่ที่ 7 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ ,หมู่ที่ 11 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่ 11 บ้านโพนงาม และหมู่ที่ 12 บริหารกิจการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ที่12 บ้านโนนหนามแท่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด