สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
สภาพทางสังคม
 
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

ตำบลไพรขลาเป็นตำบลที่ประกอบด้วยกลุ่มภาษาถิ่น 2 ภาษาหลัก คือ กลุ่มภาษาถิ่นลาวประกอบด้วย บ้านไพรขลาหมู่ที่ 1, บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3, บ้านไพรขลาน้อย หมู่ที่ 4, บ้านโนนตาลหมู่ที่ 8 ,บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ,บ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 และบ้านโนนหนามแท่งหมู่ที่ 12 กลุ่มภาษาถิ่นเขมร ประกอบด้วย บ้านขาม หมู่ที่ 2 บ้านตาเฮอ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 และบ้านโพนม่วง หมูที่ 10

กลุ่มบ้านดั่งเดิมและบ้านขยาย

กลุ่มบ้านใหญ่มี 3 กลุ่มบ้านหลักประกอบด้วยบ้านไพรขลา,บ้านขาม และบ้านโพนม่วง

1.กลุ่มบ้านโพนม่วง ภาษาถิ่นเขมร มีหมู่บ้านที่ขยาย คือบ้านตาเฮอ บ้านโนนสมบูรณ์ และมีการแยกหมู่ออกอีกหมู่เป็นบ้านม่วงสวรรค์

2.กลุ่มบ้านขาม ภาษาถิ่นเขมร มีหมู่บ้านที่ขยายไปคือ บ้านโพนทันในบ้านปัจจุบันใช้ภาษาถิ่นลาวเนื่องจากการที่มีชาวภาษาถิ่นลาวเข้ามาร่วมทีหลังมากกว่า บ้านโนนหนามแท่งในบ้านปัจจุบันใช้ภาษาถิ่นลาวเนื่องจากการที่มีชาวภาษาถิ่นลาวเข้ามาร่วมทีหลังมากกว่า

3.กลุ่มบ้านไพรขลา ภาษาถิ่นลาว มีหมู่บ้านขยาย ประกอบด้วย บ้าน โนนตาล บ้านโนนโพธิ์ บ้านโพนงาม และบ้านไพรขลามีการแบ่งแยกออกเป็นบ้านไพรขลาน้อยอีกหมู่บ้านหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในตำบล

โดยที่เป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งกันมานานแล้วนับหลายร้อยปี ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นจึงกลมกลืนกันทั้งกลุ่มภาษาถิ่นเขมรและลาว รวมกันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเอง เกิดจากการปรับตัวของชุมชน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรม สามกลุ่มบ้านหลักมีความถนัดเฉพาะตนตามการอบรมทางสังคมมาต่างกัน

กลุ่มจากโพนม่วงเป็นสังคมเกษตรกรรมแท้เนื่องจากช่วงที่เริ่มของมาตั้งถิ่นฐานนั้นอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ชีวิตต้องดิ้นรนไปในท้องทุ่งเป็นหลัก เนื่องจากหลายร้อยปีที่แล้วพื้นที่เหล่านี้เป็นลักษณะป่าแบบทุ่งสะวันนา เป็นทุ่งหญ้าสลับเนินป่าเป็นย่อมๆ เป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนที่กลุ่มวัฒนธรรมเขมรเก่าที่ล่มสลายทิ้งร้างไปนับพันปีก่อนที่กลุ่มบรรพบุรุษปัจจุบันจะอพยพเข้ามา จึงมีปรากฏหลักฐานโบราณต่างๆกระจายไปทั่วในเขตตำบลไพรขลา มีการขุดพบวัตถุโบราณซ้อนกัน ถึงสามสมัย ทั้งยุค วัฒนธรรมเกลือ ยุคขอมนับถือพราหมณ์เรืองอำนาจ และสู่ยุคขอมนับถือพุทธที่ล่มสลายไปจากพื้นที่แอ่งโคราชในที่สุด กลุ่มโพนม่วงจึงเป็นกสิกรรมเป็นหลัก

กลุ่มไพรขลาถึงแมจะเปนกลุ่มภาษาถิ่นลาว(เปนสวนใหญ)แตวัฒนธรรม/พิธีกรรมบางอยางก็ไดมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมสวย และวัฒนธรรมจีน ไดหลอมรวมวัฒนธรรม วิถีชุมชนจากความหลากหลายแตกตางของชาติพันธุ สามารถอยูดวยกันอยางสงบสุข มีวิถีชีวิตชุมชนและความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียงอยางสงบสุข ไมมีปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และด้วยทำเลที่ตั้งของบ้านไพรขลาแต่เดิมมาคือทางผ่านของขบวนการค้า ต่างๆเพราะสภาพพื้นที่พ้นการเออท่วมของแม่น้ำมูล แต่มีทางออกด้านติดต่อที่ใช้แม่น้ำมูลได้สะดวก จึงมีการปรับตัวด้านการเป็นกลุ่มพ่อค้าเดินทางค้าขายไปทั่วและถ่ายทอดต่อมาสู่รุ่นลูกหลาน

 

กลุ่มบ้านขามคือกลุ่มที่มีลักษณะมีการผสมผสานการดำรงชีวิตแบบโพนม่วงและแบบไพรขลาคือมีทั้งที่เป็นกสิกรรมเป็นหลัก และมีกลุ่มที่โน้มเอียงไปทางไพรขลาเพราะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายกันจึงมีกลุ่มที่ถนัดด้านค้าขาย และ มีการสืบทอดสู่ลูกหลานทั้งที่มีความถนัดด้านค้าขาย และกสิกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด