สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
สภาพเศรษฐกิจ
 
สภาพเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

. อาชีพ

- ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำนา รับจ้างทั่วไป และหลังจากว่างเว้นฤดูการเก็บเกี่ยวจะมีการทอผ้าไหม ค้าขายและรับราชการร้อยละ 10 ฐานะประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางกึ่งต่ำ

. ผลิตภัณฑ์ตำบล

- ข้าวหอมมะลิ ประชากรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ มีพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ ๒๔,๗๘๓ ไร่ ผลิผลิตเฉลี่ย ๔๐๐ กิโลกรัม / ไร่

- หมู่บ้านทอผ้าไหมราษฎรในตำบลไพรขลาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไหมลายพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่เดิมผลิตเพื่อไว้ใช้เองต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลาและได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี ทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖,๗ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ ๗ เป็นการดำเนินงานโดยสมาชิกของกลุ่มที่เข้มแข็งทำให้มีผลกำไร เป็นลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

3.สถานที่ท่องเที่ยว

ตำบลไพรขลามีสถานท่องเที่ยวระดับจังหวัดคือทะเลสาบทุ่งกุลาที่มีน้ำใสสีครามสวย มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมอย่างหนาแน่นในช่วงวันหยุด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ใช้กระบวนการกำกับดูแลโดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อน

 

การพาณิชย์

ตำบลไพรขลามีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ แห่ง และมีปั้มน้ำมันหลอดที่ให้บริการในหมู่บ้านจำนวน ๙ แห่ง มีร้านค้าขนาดเล็กจำนวน ๕๔ ร้าน ร้านค้าขนาดใหญ่ จำนวน ๖ แห่ง มีร้านค้าประกอบการภายในทะเลสาบทุ่งกุลา 115 ร้าน โรงสีขนาดเล็ก จำนวน ๓๘ แห่ง โรงสีขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ร้านซ่อมรถจักยานยนต์ จำนวน ๕ แห่ง ร้านซ่อมรถยนต์ จำนวน ๖ แห่ง โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๙ แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด