สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ถนน ดิน

ขุดลอกหนองน้ำ ก่อสร้าง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ำ

บำรุงรักษาระบบประปา

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

สาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ฝึกอาชีพ ช่วยเหลือให้การสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดหา

จัดซื้อ ปรับปรุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้าง

สร้างเพาะปลูก จัดหา จัดซื้อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน จัดซื้อ จัดหา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น ศาสนา

และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหา จัดซื้อ สร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด