สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
สภาพโดยทั่วไป
 
สภาพโดยทั่วไป
 

สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา

สภาพทั่วไป

           ไพรขลาเป็นตำบลที่เก่าแก่ มีการตั้งเป็นกลุ่มหมู่บ้านต่างๆกระจายในพื้นที่มาก่อน พ.ศ. 2400 จนพ.ศ. 2425 อำเภอชุมพลบุรีได้รับการยกฐานะเป็นเมืองชุมพลบุรี โดยมีหมู่บ้านในเขตตำบลไพรขลาร่วมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง ปีพ.ศ. 2433 ในรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑล เมืองชุมพลบุรี ซึ่งเป็นเมืองใหม่และเป็นเมืองเล็กได้ถูกยุบเป็นอำเภอในนามเดิม เรียก อำเภอชุมพลบุรี การรวมกลุ่มหมู่บ้านเป็นตำบลไพรขลาได้เกิดขึ้นตามประกาศ พรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ได้รวบรวมหมู่บ้านกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเดียวกันพื้นที่คมนาคมใกล้กันให้เป็นตำบล ปีพ.ศ. 2480 อำเภอชุมพลบุรี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่แต่มีประชากรที่น้อยมากจึงถูกยุบเป็นกิ่งอำเภอ ไปขึ้นกับอำเภอท่าตูม จนปี พ.ศ.2496 จึงได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอชุมพลบุรีขึ้นเป็นอำเภออีกครั้ง ทั้งนี้ตำบลไพรขลาก็อยู่ในเขตการปกครองมาโดยตลอด พ.ศ.2536 ด้วยที่เป็นตำบลขนาดใหญ่ยากลำบากในการปกครอง จึงได้มีการแยกกลุ่มหมู่บ้านในเขตใกล้เคียงบ้านหนองเรือจำนวน 9 หมู่บ้านไปตั้งเป็นตำบลใหม่เรียกว่าตำบลหนองเรือ ปี พ.ศ.2537 ตำบลไพรขลามีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นโดยตั้งเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 25 มกราคม 2539 หน้า 308 ลำดับที่ 3075

          ที่ตั้ง ระยะห่างจากอำเภอชุมพลบุรี ๑๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 75 กิโลเมตร
            - ทิศเหนือ จดตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
            - ทิศใต้ จดตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
            - ทิศตะวันออก จดตำบลทุ่งกุลาและตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
            - ทิศตะวันตก จดตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

         เนื้อที่ ตำบลไพรขลา มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕,๑๗๕ ไร่ หรือ ๕๖.๒๘ ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ หน้าฝนมีน้ำท่วมขังทั่วไป หน้าแล้งเป็นพื้นที่ ที่แห้งแล้งไม่มีน้ำ ลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย มีคุณสมบัติเป็นดินเค็มและเปรี้ยว พื้นที่ทั้งหมดใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ได้แก่การทำนาเป็นต้น

เขตการปกครอง ตำบลไพรขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน

ตารางแสดงพื้นที่ หน่วยการปกครอง ระยะทางจากอำเภอ และจังหวัด

ที่

หมู่บ้าน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ระยะทางจาก
อำเภอชุมพลบุรี

ระยะทางจาก
จังหวัดสุรินทร์

ร้อยละของ

พื้นที่ตำบล

บ้านไพรขลา

๘.๔๓

๑๗

๗5

14.98

บ้านขาม

๔.๙๒

๒๐

2

8.74

บ้านโพนทัน

๒.๒๔

๒๑

2

3.98

บ้านไพรขลาน้อย

๖.๗๓

๑๗

5

11.96

บ้านตาเฮอ

๒.๕๓

๒๕

๗๕

4.50

บ้านโนนสมบูรณ์

๐.๙๒

๓๕

๘๘

1.63

บ้านม่วงสวรรค์

๘.๑๕

๓๗

๘๒

14.48

บ้านโนนตาล

๗.๗๐

๒๒

๗๗

13.68

บ้านโนนโพธิ์

๓.๐๔

๑๙

6

5.40

๑๐

บ้านโพนม่วง

๖.๔๐

๓๗

๘๒

11.37

๑๑

บ้านโพนงาม

๓.๕๑

๑๘

๗๖

6.24

๑๒

บ้านโนนหนามแท่ง

๑.๗๑

๒๒

๗๘

3.04

ประชากร ตำบลไพรขลามีประชากรจำนวนทั้งสิ้น ๖,๙๒๗ คน เป็นชาย ๓,๔๖๙ คน เป็นหญิง ๓,๔๕๘ คน จำนวนบ้าน ,๙๕๓ ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน

(ครอบครัว)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

หมายเหตุ

บ้านไพรขลา

337

449

435

884

บ้านขาม

254

532

527

1,059

บ้านโพนทัน

71

130

138

268

บ้านไพรขลาน้อย

246

366

395

761

บ้านตาเฮอ

65

146

129

275

บ้านโนนสมบูรณ์

62

111

101

212

บ้านม่วงสวรรค์

309

578

590

1,168

บ้านโนนตาล

101

162

189

351

บ้านโนนโพธิ์

131

248

245

493

๑๐

บ้านโพนม่วง

228

439

408

847

๑๑

บ้านโพนงาม

98

207

209

416

๑๒

บ้านโนนหนามแท่ง

51

101

92

193

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด