สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปี 2561 จำนวน 2 รุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปี 2561 จำนวน 2 รุ่น 
โครงการแสดงเจตจำนง
โครงการแสดงเจตจำนง " ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน " อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกให้กับคนพิการและผู้ดูแล
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกให้กับคนพิการและผู้ดูแล 
โครงการ Big Cleanning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ Big Cleanning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบฯ 2561 ณ โรงเรียนบ้านโพนม่วง ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบฯ 2561 ณ โรงเรียนบ้านโพนม่วง ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบฯ 2561 โดย อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบฯ 2561 โดย อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
โครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบฯ 2561 โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบให้ นายเลียม วันลักษณ์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบฯ 2561 โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบให้ นายเลียม วันลักษณ์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ.โพนม่วง ม.10 - ม.7 บ.ม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ.โพนม่วง ม.10 - ม.7 บ.ม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รถน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รถน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 
โครงการเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีการศึกษา 2560 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " ไพรขลาเกมส์ ครั้งที่ 19 " ประจำปี 2561 
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้สำหรับชุมชนในการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้สำหรับชุมชนในการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2561 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
กิจกรรมการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง
กิจกรรมการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง 
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2561
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2561 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
โครงการลดอุบัติเหตุตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
โครงการลดอุบัติเหตุตำบลไพรขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 
ซ้อมแผนรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่
ซ้อมแผนรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ 
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการออกนิเทศ และตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพลบุรี
โครงการออกนิเทศ และตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพลบุรี 
โครงการ
โครงการ " ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ. 2560 " ปีที่ 18 
ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงผู้ประกอบการทะเลสาบทุ่งกุลา
ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงผู้ประกอบการทะเลสาบทุ่งกุลา 
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปี 2560
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปี 2560 
ประชุมหารือช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางนวลอนงค์ บุญส่ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนโพธิ์
ประชุมหารือช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางนวลอนงค์ บุญส่ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนโพธิ์  
ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ร.๙
ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ร.๙  
จัดนิทรรศการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จัดนิทรรศการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
โครงการ
โครงการ " พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี " ตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ณ หนองสาธารณประโยชน์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 พื้นที่ในเขต ตำบลไพรขลา
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 พื้นที่ในเขต ตำบลไพรขลา 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
โครงการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนให้ชุมชน จัดการขยะ ที่ต้นทาง(3Rs ประชารัฐ) พร้อมศึกษาดูงานกองทุนขยะ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ กองทุนขยะชุมชนตะเคียน เทศบาลศรีขรภูมิ  อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โครงการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนให้ชุมชน จัดการขยะ ที่ต้นทาง(3Rs ประชารัฐ) พร้อมศึกษาดูงานกองทุนขยะ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ กองทุนขยะชุมชนตะเคียน เทศบาลศรีขรภูมิ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ระหว้างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ทะเลสาบทุุ่งกุลา หมู่ที่ 7 บ.ม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ระหว้างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ทะเลสาบทุุ่งกุลา หมู่ที่ 7 บ.ม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัยในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัยในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
มินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
มินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
โครงการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกตำบลไพรขลา ตามแนวพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม ปลูกต้นไม้เส้นทาง (ถนน) บ้านขาม - บ้านโพนม่วง
โครงการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกตำบลไพรขลา ตามแนวพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม ปลูกต้นไม้เส้นทาง (ถนน) บ้านขาม - บ้านโพนม่วง  
โครงการครอบครัวเข้าใจ วัยเรียน วัยรุ่น วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
โครงการครอบครัวเข้าใจ วัยเรียน วัยรุ่น วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง " อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน " ศูนย์ อปพร. อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ 
โครงการ Big Cleanning Day ลำน้ำ คูคลอง
โครงการ Big Cleanning Day ลำน้ำ คูคลอง " กิจกรรมสาธารณประโยชน์ขุดลอกหนองบัว " ณ หนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านไพรขลาน้อย ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 แบบ" วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา  
โครงการ Big Cleanning Day ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
โครงการ Big Cleanning Day ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ประจำตำบลไพรขลา ออกตรวจประเมินพื้นที่ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ประจำตำบลไพรขลา ออกตรวจประเมินพื้นที่ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 
โครงการ ชาวไพรขลาร้อยรักดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองแสดงความอาลัยในหลวง ร.9 (กิจกรรม
โครงการ ชาวไพรขลาร้อยรักดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองแสดงความอาลัยในหลวง ร.9 (กิจกรรม " เพาะต้นดาวเรือง) "วันที่ 27 มิถุนายน 2560 
ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 
โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ (กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) พระราชทาน อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ (กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) พระราชทาน อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืช วันที่ 21 มิถุนายน ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.11 บ.โพนงาม ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ดำเนินการโดย อบต.ไพรขลา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไพรขลา
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืช วันที่ 21 มิถุนายน ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.11 บ.โพนงาม ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ดำเนินการโดย อบต.ไพรขลา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไพรขลา 
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ตามหลัก
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ตามหลัก " 3Rs ประชารัฐ " 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด