สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
13 ตุลาคม 2561 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2561 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อบต.ไพรขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
อบต.ไพรขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณะประโยชน์ ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 
มิินิมาราธอนตำบลไพรขลา  ครั้งที่  2  ประจำปี  2561
มิินิมาราธอนตำบลไพรขลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ควบคุมและดูแลระบบประปาหมู่บ้านตำบลไพรขลา  ประจำปี  2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ควบคุมและดูแลระบบประปาหมู่บ้านตำบลไพรขลา ประจำปี 2561
 
  [ 22-10-2561 ]การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 22-10-2561 ]สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [[แบบสำรวจฯ]]
  [ 22-10-2561 ]หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้่ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
  [ 22-10-2561 ]แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [[เอกสารแนบ 1] ][[เอกสารแนบ 2]]
  [ 22-10-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
 
 [ 19-10-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
 [ 19-10-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
 [ 19-10-2561 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 19-10-2561 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด (อบจ.สร. ทม.สร.)
 [ 19-10-2561 ]ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่่งรัฐบาล
 
[ 09-08-2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน   ประกาศ 
[ 01-08-2561] กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการรับสมัครบุค ...   doc120180801021200.pdf 
[ 01-08-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   doc120180801021024.pdf 
[ 08-07-2561] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120180708231200.pdf 
[ 05-07-2561] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 
 
[ 17-09-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนาแท่ง   ราคากลาง 
[ 17-09-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านโพนงาม   ราคากลาง 
[ 17-09-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านโนนตาล   ราคากลาง 
[ 17-09-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านตาเฮอ   ราคากลาง 
[ 17-09-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านไพรขลาน้อย   ราคากลาง 
 
[ 04-10-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 06-09-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 06-08-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 
[ 05-07-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขล   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 
[ 07-06-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2561 (สขร.1) อบต.ไพรขล   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด