สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
กิจกรรมการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง
กิจกรรมการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปี  2561
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
 
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี  2561
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
 
  [ 23-02-2561 ]ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทนสำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ 
  [ 23-02-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 23-02-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2560
  [ 23-02-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
  [ 23-02-2561 ]การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 
 [ 22-02-2561 ]ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 [ 22-02-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ท่าตูม และ โนนนารายณ์)
 [ 22-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 22-02-2561 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร.)[
 
[ 16-01-2561] งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1   งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 
[ 27-11-2560] ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ...   doc120171127193401.1 
[ 20-11-2560] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ...   doc120171120235907.pdf 
[ 13-11-2560] ประกาศ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราช ...   doc120171113232314.pdf 
[ 09-11-2560] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ไพรขลา   doc120171109001817.pdf 
 
[ 18-01-2561] ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคา   ประกาศเชิญชวน 
[ 18-01-2561] ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคา   ประกาศเชิญชวน 
[ 17-01-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านโนนตาล   ประกาศราคากลาง  
[ 17-01-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านไพรขลา   ประกาศราคากลาง  
[ 22-07-2557]  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ...   ประกาศ 
 
[ 07-02-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 04-01-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1  
[ 07-12-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120171212213540.pdf 
[ 09-11-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120171110013423.pdf 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด