สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
โครงการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนให้ชุมชน จัดการขยะ ที่ต้นทาง(3Rs ประชารัฐ) พร้อมศึกษาดูงานกองทุนขยะ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ กองทุนขยะชุมชนตะเคียน เทศบาลศรีขรภูมิ  อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โครงการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนให้ชุมชน จัดการขยะ ที่ต้นทาง(3Rs ประชารัฐ) พร้อมศึกษาดูงานกองทุนขยะ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ กองทุนขยะชุมชนตะเคียน เทศบาลศรีขรภูมิ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ระหว้างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ทะเลสาบทุุ่งกุลา หมู่ที่ 7 บ.ม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ระหว้างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ทะเลสาบทุุ่งกุลา หมู่ที่ 7 บ.ม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
 
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัยในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัยในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
มินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
มินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
 
  [ 19-09-2560 ]มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
  [ 19-09-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-09-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
  [ 19-09-2560 ]ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference 
 
 [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) 
 [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (นายอำเภอ ทุกเภอ) 
 [ 19-09-2560 ]โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน(สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์)
 [ 19-09-2560 ]โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 19-09-2560 ]ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ นายก ทม.สร) 
 
[ 01-08-2560] โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560   โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 แผนที่เส้นทางการเดินทาง แผนที่เส้นทางการเดินทาง 
[ 03-07-2560] ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560   doc120170703020832.png doc220170703020832.png 
[ 14-06-2560] จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา   doc120170614205336.pdf 
[ 14-06-2560] จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา   doc120170614012236.pdf 
[ 14-06-2560] ประชาสัมพันธฺ์ คำแนะนำประชาชน เรื่องการนำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้ในการป้องกันควบค ...   doc120170614010443.pdf 
 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.11 บ้านโพนงาม   ราคากลาง 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านม่วงสวรรค์   ราคากลาง 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม. 2 บ้านขาม   ราคากลาง 
[ 04-04-2560] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านโนนหนามแท่ง   ราคากลาง แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วิธีการคำนวณราคากลาง 
[ 08-03-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ...   doc120170328015852.pdf 
 
[ 04-09-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   s8 
[ 04-08-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   s7 
[ 04-07-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120170707020831.pdf 
[ 07-06-2560]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120170607193222.pdf 
[ 04-05-2560]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120170510220100.pdf 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด