สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
โครงการ วันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา
โครงการ วันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา
อบต.ไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการบริการ ที่ดีสู่การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560
อบต.ไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการบริการ ที่ดีสู่การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 
โครงการ กิน กอด เล่น เล่า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ประจำปี 2561
โครงการ กิน กอด เล่น เล่า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา ประจำปี 2561
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
 
  [ 17-08-2561 ]ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
  [ 17-08-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม)
  [ 17-08-2561 ]การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 17-08-2561 ]เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 16-08-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)[
 
 [ 17-08-2561 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561
 [ 17-08-2561 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม กจจ.สุรินทร์ (นายก อบจ.สร.)
 [ 17-08-2561 ]ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561
 [ 17-08-2561 ]การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง
 [ 17-08-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) (นายก อบจ.สร.)
 
[ 09-08-2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน   ประกาศ 
[ 01-08-2561] กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการรับสมัครบุค ...   doc120180801021200.pdf 
[ 01-08-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   doc120180801021024.pdf 
[ 08-07-2561] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120180708231200.pdf 
[ 05-07-2561] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 
 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านขาม   ราคากลาง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านตาเฮอ   ราคากลาง แบบก่อสร้าง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการรางระบายนำ้ตัวยู (U)มีฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านไพรขลาน้อย   ราคากลาง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนาแท่ง   ราคากลาง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์   ราคากลาง 
 
[ 06-08-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 
[ 05-07-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขล   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 
[ 07-06-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2561 (สขร.1) อบต.ไพรขล   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 
[ 02-05-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 
[ 09-04-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด