สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนจัดหาพัสดุ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ขอเชิญเที่ยวงาน  เทศกาลปลาไหล  ข้าวใหม่หอมมะลิ  และ  งานกาชาดชุมพลบุรี  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และ งานกาชาดชุมพลบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
การแข่งขันเรือยาวประเพณี ไม่เกิน 9 ฝีพายประจำปี 2561
การแข่งขันเรือยาวประเพณี ไม่เกิน 9 ฝีพายประจำปี 2561
 
23 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
13 ตุลาคม 2561 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2561 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
  [ 14-12-2561 ]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
  [ 14-12-2561 ]ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 [
 
 [ 14-12-2561 ]ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 14-12-2561 ]โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
 [ 14-12-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 [ 14-12-2561 ]แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
 [ 14-12-2561 ]การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 
 
[ 30-10-2561] รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2561   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2561 
[ 30-10-2561] รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 
[ 30-10-2561] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2561   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 
[ 09-08-2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน   ประกาศ 
[ 01-08-2561] กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการรับสมัครบุค ...   doc120180801021200.pdf 
 
[ 15-11-2561] เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10   doc120181116024815.pdf 
[ 15-11-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10   doc120181116024746.pdf 
[ 15-11-2561] เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120181116024704.pdf 
[ 15-11-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7   doc120181116024625.pdf 
[ 15-11-2561] เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120181116024551.pdf 
 
[ 15-11-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561   doc120181127152220.php 
[ 04-10-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 06-09-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
[ 06-08-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 
[ 05-07-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขล   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด