สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
โครงการออกนิเทศ  และตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอชุมพลบุรี
โครงการออกนิเทศ และตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพลบุรี
โครงการ
โครงการ " ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ. 2560 " ปีที่ 18
 
ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงผู้ประกอบการทะเลสาบทุ่งกุลา
ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงผู้ประกอบการทะเลสาบทุ่งกุลา
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่  ประจำปี  2560
การออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปี 2560
 
  [ 15-12-2560 ]มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 15-12-2560 ]แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ
  [ 15-12-2560 ]ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
  [ 15-12-2560 ]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2560
  [ 15-12-2560 ]สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 [ 15-12-2560 ]การประชุมติดตามผลการดำเนินการและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) 
 [ 15-12-2560 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(นายอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 15-12-2560 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(นายอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 15-12-2560 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 [ 15-12-2560 ]โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นายอำเภอจอมพระ รัตนบุรี ปราสาท และศีขรภูมิ) 
 
[ 27-11-2560] ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ...   doc120171127193401.1 
[ 20-11-2560] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ...   doc120171120235907.pdf 
[ 13-11-2560] ประกาศ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราช ...   doc120171113232314.pdf 
[ 09-11-2560] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ไพรขลา   doc120171109001817.pdf 
[ 25-10-2560] งบปิดบัญชีสิ้นปี 2560   งบทดลองหลังปิดบัญชี งบทดลองหลังปิดบัญชี 
 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.11 บ้านโพนงาม   ราคากลาง 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านม่วงสวรรค์   ราคากลาง 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม. 2 บ้านขาม   ราคากลาง 
[ 04-04-2560] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านโนนหนามแท่ง   ราคากลาง แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วิธีการคำนวณราคากลาง 
[ 08-03-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ...   doc120170328015852.pdf 
 
[ 07-12-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120171212213540.pdf 
[ 09-11-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120171110013423.pdf 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด