สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปี 2561 จำนวน 2 รุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปี 2561 จำนวน 2 รุ่น
โครงการแสดงเจตจำนง
โครงการแสดงเจตจำนง " ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน " อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกให้กับคนพิการและผู้ดูแล
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกให้กับคนพิการและผู้ดูแล
โครงการ Big Cleanning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ Big Cleanning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
  [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 22-06-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ[
 
 [ 22-06-2561 ]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารเสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 22-06-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอชุมพลบุรี)
 [ 21-06-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย"
 [ 21-06-2561 ]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม 
 [ 21-06-2561 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 
[ 22-06-2561] ประกาศ อบต.ไพรขลา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอ ...   doc120180622005213.pdf 
[ 11-06-2561] กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการรับสมัครบุคคลเ ...   doc120180611214214.pdf 
[ 11-06-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   doc120180611213958.pdf 
[ 17-05-2561] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผ ...   doc120180517195111.pdf 
[ 17-05-2561] โครงการแสดงเจตจำนง " ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน " อบต.ไพร ...   doc120180517194653.pdf 
 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านขาม   ราคากลาง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านตาเฮอ   ราคากลาง แบบก่อสร้าง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการรางระบายนำ้ตัวยู (U)มีฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านไพรขลาน้อย   ราคากลาง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนาแท่ง   ราคากลาง 
[ 12-06-2561] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์   ราคากลาง 
 
[ 07-06-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2561 (สขร.1) อบต.ไพรขล   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 
[ 02-05-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 
[ 09-04-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 
[ 08-03-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
[ 07-02-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด