สภาพโดยทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 วัฒนธรรมประเพณีชาวไพรขลา
 นโยบาย
 ข้อมูลอื่นๆ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 กองทุน สปสช. ตำบลไพรขลา
 การจัดหาพัสดุ
 ผู้มารับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
 ผู้มายื่นเอกสารสอบราคา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โครงการ
โครงการ " พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี " ตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 ณ หนองสาธารณประโยชน์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 พื้นที่ในเขต ตำบลไพรขลา
โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 พื้นที่ในเขต ตำบลไพรขลา
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
 
  [ 20-10-2560 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
  [ 20-10-2560 ]แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  [ 20-10-2560 ]ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 20-10-2560 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
  [ 20-10-2560 ]การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว 
 
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายอำเภอเมืองสุรินทร์)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายอำเภอเขวาสินรินทร์)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายอำเภอจอมพระ)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายก ทม.สร.)
 [ 20-10-2560 ]การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (นายก อบจ.สร.)
 
[ 15-10-2560] รายงานการรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   ประกาศ 
[ 01-08-2560] โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560   โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนตำบลไพรขลา ประจำปี 2560 แผนที่เส้นทางการเดินทาง แผนที่เส้นทางการเดินทาง 
[ 03-07-2560] ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560   doc120170703020832.png doc220170703020832.png 
[ 14-06-2560] จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา   doc120170614205336.pdf 
[ 14-06-2560] จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา   doc120170614012236.pdf 
 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.11 บ้านโพนงาม   ราคากลาง 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านม่วงสวรรค์   ราคากลาง 
[ 22-06-2560] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม. 2 บ้านขาม   ราคากลาง 
[ 04-04-2560] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านโนนหนามแท่ง   ราคากลาง แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วิธีการคำนวณราคากลาง 
[ 08-03-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ...   doc120170328015852.pdf 
 
[ 04-10-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   สขร.1 ก.ย.60 
[ 04-09-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   s8 
[ 04-08-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   s7 
[ 04-07-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120170707020831.pdf 
[ 07-06-2560]  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (สขร.1) อบต.ไพรขลา   doc120170607193222.pdf 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด